Not 23 Kortfristiga skulder

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Skulder till kreditinstitut

 

 

9 275

14 306

Leverantörsskulder

229 386

240 647

240 144

244 699

Semesterlöneskuld mm

48 315

48 150

48 315

48 150

Arbetsgivaravg., skatter

54 265

56 977

54 265

58 382

Pensioner, individuell del

46 000

50 861

46 000

50 861

Särskild löneskatt pensioner individuell del

12 654

12 339

12 654

12 339

Särskild löneskatt föregående års avsättning

12 339

12 938

12 339

12 938

Särskild löneskatt på löneväxling

394

393

394

393

Förutbetalda intäkter

12 562

12 003

12 562

10 883

Förutbetalda skatteintäkter

20 606

17 316

20 606

17 316

Upplupna räntekostnader

1 429

1 560

1 429

1 560

Upplupna kostnader

43 359

38 136

58 833

52 966

Koncernskuder dotterbolag

58

94

 

 

Övriga kortfristiga skulder

23 491

24 756

23 980

27 580

Övriga kortfristiga skulder - VA-kollektivet

11

17 324

11

17 324

Tillkommer kommande års upplösning/amortering av långfristig skuld:

 

 

 

 

VA-anslutnignar

9 819

8 567

9 819

8 567

Investeringsbidrag

888

1 568

888

1 568

Övriga förutbetalda ersättningar

2 908

1 825

2 908

1 825

Kommande års amortering av långfristig skuld

 

6 801

 

6 801

Summa

518 484

552 255

554 422

588 458

 

Till Noter – Kommun och koncern