Not 24 Borgensengagemang

Tkr

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Borgensåtaganden

14 300

14 800

14 300

14 800

Solidarisk borgen 1)                                                 

 

 

 

 

Summa

14 300

14 800

14 300

14 800


1) Värmdö kommun har i december 2010 ingått en solidarisk  borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.


Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Värmdö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 687 206 053 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 686 057 268 kronor. 


Till Noter – Kommun och koncern