Not 3 Verksamhetens kostnader

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisningen

-4 739 555

-4 500 711

-3 117 955

-2 985 674

Avgår verksamhetskostnader som särredovisas:

 

 

 

 

Interna förvaltningskostnader

1 598 957

1 530 687

 

 

Avskrivning på anläggningstillgångar

132 232

113 909

 

 

Pensionskostnad redovisad på verksamheterna

64 586

62 983

 

 

Löneskatt på årets pensionskostnad

15 307

14 930

 

 

Verksamhetens externa kostnader

-2 928 473

-2 778 202

3 117 955

2 985 674

vilka består av:

 

 

 

 

   Kostnader – utgifter

-974 115

-943 050

-1 027 845

-988 243

   Kostnader för arbetskraft

-1 376 760

-1 335 606

-1 522 483

-1 506 386

   Övriga verksamhetskostnader

-577 168

-496 847

-566 438

-488 899

   Utrangering/ Försäljning av
   anläggningstillgångar

 

-650

 

-650

   Finansiella kostnader

-430

-424

-430

-424

   Skatt på årets resultat

 

 

-759

-1 072

Förändring av pensionsskuld

-66 861

-85 425

 

 

Löneskatt på pensionsskuldsförändring

-18 301

-21 724

 

 

 

 

 

 

 

Finansförvaltningens poster:

 

 

 

 

Övriga kostnader

-568

-765

 

 

Personalkostnader

13

44

 

 

Utbetalade pensioner, premier

-26 428

-29 416

 

 

Löneskatt på pensioner, premier

-6 435

-6 561

 

 

 

 

 

 

 

Interna förda till investeringsredovisning

12 502

13 203

 

 

Verksamhetens externa kostnader

-3 034 551

-2 908 846

-3 117 955

-2 985 674

 

Till Noter – Kommun och koncern