Not 4 Avskrivningar

Tkr

Kommunen 2019

Kommunen 2018

Koncernen 2019

Koncernen 2018

Avskrivning på förvärvade immateriella tillgångar

-588

-1 122

-602

-1 138

Årets avskrivning mark, fastigheter och anläggningar

-102 424

-91 131

-118 719

-108 115

Årets avskrivning maskiner och inventarier

-18 909

-16 740

-20 471

-18 565

Årets avskrivning förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen

 

-1 292

 

-1 220

 

-1 292

 

-1 222

Avskrivning av uthyrd exploateringsfastighet

-111

-111

-118

-118

Utrangeringar

-12 895

-2 448

-12 898

-2 544

Återföring nedskrivning

 

 

-290

2 288

Direktavskrivningar Pågående investeringar

 

-1 137

 

-1 137

Summa

-136 219

-113 909

-154 390

-130 551

 

Till Noter – Kommun och koncern