Not 5 Skatteintäkter

Tkr

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Preliminär kommunalskatt

2 168 100

2 070 525

2 168 100

2 070 525

Preliminär slutavräkning innevarande år

-19 010

-2 631

-19 010

-2 631

Slutavräkningsdifferens föregående år

1 019

-6 147

1 019

-6 147

Summa

2 150 109

2 061 747

2 150 109

2 061 747

 

Till Noter – Kommun och koncern