Not 6 Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag inklusive fastighetsavgift

Tkr

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Bostadsbyggnadsbidrag

 

5 648

 

5 648

Inkomstutjämningsbidrag

80 860

58 749

80 860

58 749

Välfärdsmiljarderna

8 523

8 780

9 211

8 780

Bidrag ensamkommande unga över 18 år

688

1 521

 

1 521

Bidrag minska antalet långtidsarbetslösa

 

1 063

 

1 063

Regleringsbidrag

31 045

6 785

31 045

6 785

Kostnadsutjämningsbidrag

97 129

111 415

97 129

111 415

Kommunal fastighetsavgift

115 649

107 563

115 649

107 563

Summa

333 894

301 524

333 894

301 524

 

Till Noter – Kommun och koncern