Not 8 Finansiella intäkter

Tkr

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Räntor på utlämnade medel till koncernföretag

1 338

1 849

 

 

Övriga räntor på utlämnade medel

77

51

77

51

Övriga finansiella intäkter från koncernföretag

 

185

 

 

Övriga finansiella intäkter

3 005

3 574

3 038

3 681

Summa

4 420

5 659

3 115

3 732

 

Till Noter – Kommun och koncern