Not 9 Finansiella kostnader

Tkr

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Ränta på långa skulder                       

-19 106

-21 429

-17 010

-17 430

Ränta årets pensionsskuld

-7 448

-3 205

-7 448

-3 205

Övriga räntekostnader

-214

-106

-263

-114

Summa

-26 768

-24 740

-24 721

-20 749

 

Till Noter – Kommun och koncern