Övriga tilläggsupplysningar

Kommunens sammanlagda kostnad för räkneskapsrevision

Den totala kostnaden för revision uppgår till 556 tkr för år 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår
till 200 tkr.

Kommunens framtida åtaganden för operationell leasing

Tkr

Inom ett år

Inom 2-5 år

Senare än 5 år

Inventarier

21 948

21 385

118

Lokalhyra

41 047

117 024

11 931

Total leasing

62 995

138 409

12 049


Koncernens framtida åtaganden för operationell leasing

Tkr

Inom ett år

Inom 2-5 år

Senare än 5 år

Inventarier

23 632

23 129

118

Lokalhyra

41 047

117 024

11 931

Total leasing

64 679

140 153

12 049


Totala pensionsåtaganden för Värmdö kommun

Tkr

2019

2018

Kortfristig skuld

 

 

Pensioner, individuell del

46 000

50 861

Särskild löneskatt pensioner individuell del

12 654

12 339

Särskild löneskatt föregående års avsättning

12 339

12 938

Särskild löneskatt på utbetalade pensioner & pensionsförsäkringspremier

6 806

6 954

Delsumma

77 799

83 092

 

 

 

Avsättning

 

 

Avsättning för pensioner exkl. ÖK-SAP, överenskommen särskild avtalspension

263 823

229 466

Avsättning pensioner övriga

1 981

2 044

Särskild löneskatt

64 533

56 165

Delsumma

330 337

287 675

 

 

 

Ansvarsförbindelser

 

 

Pensionsförpliktelser intjänade t.o.m 1997-12-31

395 465

411 170

Löneskatt på dessa

95 940

99 750

Delsumma

491 405

510 920

Överskottsfond

 

-15 197

Totala pensionsåtaganden

899 541

866 490


Kommunens pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmån som intjänats före år 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen.


Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning eller kortfristig skuld (individuella delen) i balansräkningen. I enlighet med gällande rekommendation om redovisning av särskild löneskatt på pensioner reserveras också löneskatt som en kostnad.
 

Till Noter – Kommun och koncern