Not 5 Pågående nyanläggningar

Tkr

2019

2018

Ingående värde

3 092

2 289

Årets investering

3 375

1 314

Omklassificering till byggnad och inventarier

 

 -257

Rättning av fel 1)

 

-254

Bokfört värde

6 467

3 092


1) Rättning av IB. Post felaktigt upptagen i UB 171231.
 

Till Noter – Renhållning och slam