Not 6 Kundfordringar

Tkr

2019

2018

Upplupna intäkter

6 029

956

Övriga kortfristiga fordringar

133

147

Kundfordringar Future Rh

3 668

 

Summa

9 830

1 103

 

Till Noter – Renhållning och slam