Not 7 Upplupna taxor

Tkr

2019

2018

Ingående fordran

9 345

13 211

Årets uttagna taxor

154

-3 866

Summa

9 499

9 345

 

Till Noter – Renhållning och slam