Not 8 Övriga skulder

Tkr

2019

2018

Upplupna kostnader

1 193

2 773

Skulder till Värmdö kommun

57 661

45 932

Summa

58 854

48 705


Då Värmdö kommun inte redovisar renhållningskollektivet i
specificerade balansenheter redovisas kollektivets övriga
skulder som ett sammansatt belopp.


Skulderna består i huvudsak av långfristiga låneskulder till Värmdö
kommun, leverantörsskulder, preliminärskatt, arbetsgivaravgifter,
semesterlöneskuld, särskild löneskatt samt pensionsskulder.  


Till Noter – Renhållning och slam