Not 10 Långfristiga skulder

Tkr

2019

2018

Förutbetalda anslutningsavgifter

502 912

434 120

Periodiserat resultat

11 525

14 738

Kommande års upplösning av anslutnings-avgifter och periodiserat resultat

 -8 554

 -7 217

Summa

505 883

441 642


Det ackumulerade resultatet som uppstod till och med 2009 (13 226 tkr) har i bokslutet 2011 bokats upp
som en långfristig skuld och kommer att intäktsföras med en sjuttiondel under de kommande 70 åren.

 

Till Noter – Vatten och avlopp