Not 11 Kortfristiga skulder

Tkr

2019

2018

Förutbetalda anslutningsavgifter

8 365

7 028

Periodiserat resultat

189

189

Summa

8 554

7 217

 

Till Noter – Vatten och avlopp