Not 12 Övriga skulder

Tkr

2019

2018

Tvistiga Leverantörsskulder

54 600

6 457

Upplupna kostnader

3 256

85

Skulder till Värmdö kommun

999 732

971 369

Summa

1 057 589

977 911


Då Värmdö kommun inte redovisar VA-kollektivet i specificerade
balansenheter redovisas kollektivets skulder som ett sammansatt belopp.


Skulderna består i huvudsak av långfristiga låneskulder till Värmdö
kommun, leverantörsskulder, preliminärskatt, arbetsgivaravgifter,
semesterlöneskuld, särskild löneskatt samt pensionsskulder. 


Till Noter – Vatten och avlopp