Not 3 Avskrivningar

Tkr

2019

2018

Årets avskrivning immateriella tillgångar

 

-9

Årets avskrivning maskiner och inventarier

-1 419

-788

Årets avskrivning bilar

-475

-486

Årets avskrivning mark, fastigheter och anläggningar

 -27 725

 -24 933

Årets utrangering anläggningstillgångar

-1 656

-483

Summa

-31 274

-26 699

 

Till Noter – Vatten och avlopp