Not 4 Immateriella tillgångar

Tkr

2019

2018

Förvärvade immateriella tillgångar

 

 

Ingående värde

 

9

Årets avskrivning

 

-9

Bokfört värde förvärvade immateriella tillgångar

 0

 -0

Ledningssrätter

 

 

Ingående värde

7 513

6 210

Årets investering

1 468

1 302

Bokfört värde ledningsrätter

8 981

7 513

 

 

 

Versamhetsstödjande system

 

 

Anskaffningsvärde

 

174

Ackumulerad avskrivning

 

-174

Bokfört värde versamhetsstödjande system

 0

 0

Bokfört värde totalt immateriella tillgångar

 8 981

 7 512

 

Till Noter – Vatten och avlopp