Not 5 Materiella tillgångar

Tkr

2019

2018

Maskiner och inventarier

 

 

Ingående värde

5 465

2 722

Justering av ingående värde

 

984

Årets investering

2 603

2 521

Flytt av anläggningstillgångar från GP till VA

511

 

Årets avskrivning

-1 419

-762

Årets utrangering

-15

 

Bokfört värde maskiner

7 145

5 465

 

 

 

Bilar

 

 

Ingående värde

1 012

1 223

Justering av ingående värde

 

258

Årets investering

498

 

Avskrivningar

-475

-470

Bokfört värde bilar

1 035

1 012

 

 

 

Mark, fastigheter och anläggningar

 

 

Ingående värde

1 055 134

901 308

Justering av ingående värde

 

203

Årets investeringar från pågående nyanläggn.

328 550

179 040

Avskrivningar

-27 725

-24 933

Årets utrangering

-1 641

-483

Flytt av anläggningstillgångar mellan GP till VA

-3 036

 

Omrubricering

-801

 

Bokfört värde mark, fastigheter och anläggningar

 1 350 481

 1 055 134

Bokfört värde totalt anläggn. tillgångar

1 358 662

1 061 611

 

Till Noter – Vatten och avlopp