Not 6 Pågående nyanläggningar

Tkr

2019

2018

Ingående värde

362 735

344 808

Årets investering

160 670

196 967

Årets aktivering:

-328 550

-179 040

Bokfört värde

194 854

362 735

 

Till Noter – Vatten och avlopp