Not 7 Finansiella anläggningstillgångar

Tkr

2019

2018

Långfristig fordran - VA-lån

4 680

4 623

Summa

4 680

4 623

 

Till Noter – Vatten och avlopp