Resultaträkning och Balansräkning – Renhållning och slam

Resultaträkning

Tkr

Not

2019

2018

Verksamhetens intäkter

1

84 956

76 519

Verksamhetens kostnader                                    

 2

-82 165

-73 671

Avskrivningar

 3

-2 791

-2 848

Årets resultat

 

0

0

 

Balansräkning

Tkr

Not

2019

2018

TILLGÅNGAR

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 4

33 058

35 165

Pågående nyanläggningar

 5

6 467

3 092

Summa anläggningstillgångar

 

39 525

38 256

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Fordringar

 6

9 830

1 103

Upplupna taxor

 7

9 499

9 345

Summa omsättningstillgångar

 

19 329

10 448

Summa tillgångar

 

58 854

48 705

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Eget kapital

 

0

0

Summa eget kapital

 

0

0

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

Övriga skulder

 8

58 854

48 705

Summa skulder

 

58 854

48 705

Summa eget kapital och skulder

 

58 854

48 705