Resultaträkning och Balansräkning – Vatten och avlopp

Resultaträkning

Tkr

Not

2019

2018

Verksamhetens intäkter

1

153 625

120 065

Verksamhetens kostnader                       

2

-122 351

-93 366

Avskrivningar

3

-31 274

-26 699

Årets resultat

 

0

0

 

Balansräkning

Tkr

Not

2019

2018

TILLGÅNGAR

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella tillgångar

4

8 981

7 512

Materiella tillgångar

5

1 358 662

1 061 611

Pågående nyanläggningar

6

194 854

362 735

Finansiella anläggningstillgångar

7

4 680

4 623

Summa anläggningstillgångar

 

1 567 176

1 436 481

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kundfordringar

8

4 862

7 613

Summa omsättningstillgångar

 

4 862

7 613

Summa tillgångar

 

1 572 038

1 444 094

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Eget kapital

 

0

0

Summa eget kapital

 

0

0

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

Förutbetalda taxor

9

11

17 324

Långfristiga skulder

10

505 883

441 642

Kortfristiga skulder

11

8 554

7 217

Övriga skulder

12

1 057 589

977 911

Summa skulder

 

1 572 038

1 444 094

Summa eget kapital och skulder

 

1 572 038

1 444 094