Förvaltningsberättelse

Some descriptionÖversikt över verksamhetens utveckling »

Den kommunala koncernen »

Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning »

Händelser av väsentlig betydelse »

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten »

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning »

Balanskravsresultat »

Värmdö kommuns medarbetare »

Förväntad utveckling »