Balanskravsresultat

För Sveriges kommuner gäller även balanskravet, vilket innebär att kommunernas intäkter varje enskilt år måste överstiga kostnaderna. Det finns en möjlighet för kommunerna att i balanskravsutredningen reservera delar av ett positivt ekonomiskt resultat i en resultatutjämningsreserv. Reserven kan senare användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Värmdö kommun har valt att inte införa en resultatutjämningsreserv. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskaps år uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Some description

Gustavsberg och Farstaviken

Kommunens ekonomiska resultat (sista raden på resultaträkningen) är utgångspunkten vid avstämningen av balanskravet. Resultatet korrigeras för realisationsvinster (försäljning av fastigheter).
Värmdö kommun redovisar 2019 ett balanskravsresultat på 89,4 mnkr och når således upp till balanskravet. Värmdö kommun har dock ett negativt 
balanskravresultat från 2018 på -7,0 mnkr på grund av en engångskostnad om -63 mnkr avseende med
finansiering av en ny bussterminal vid 
Slussen. Värmdö kommun åberopade då synnerliga skäl men i och med årets balanskravsresultat kan tidigare 
underskott ändå anses återställt.

Some description