Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i kommunens bolag. Kommunen anlitar privata utförare framför allt inom utbildning, vård och omsorg samt vuxenutbildning. Därtill finns samverkansföretag. En fullständig översikt av den kommunala verksamheten beskrivs i följande schema.

Some description

Politisk organisation
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och består av 51 ledamöter, som väljs av värmdöborna vart fjärde år. Fullmäktige fattar beslut om frågor av stor betydelse för kommunen som exempelvis skatte-
sats och nivå på taxor och avgifter. Kommunfullmäktige beslutar även om den politiska organisationen och väljer ledamöter och ersättare till nämnderna och kommunstyrelsen.
Den nuvarande politiska organisationen trädde ikraft den 1 januari 2015. Då inrättades en organisation med nio nämnder utöver kommunstyrelsen, se bild nedan.Inför 2019 beslutade kommunfullmäktige om en namnändring av näringslivsnämnden till vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden. I samband med det flyttades ansvaret för den kommunala näringslivspolitiken, samt frågor om turism och besöksnäring, som tidigare låg på näringslivsnämnden till kommunstyrelsen. Ansvaret för att vara kommunens arbetslöshetsnämnd som tidigare låg på kommunstyrelsen har nu flyttats till vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden. Ytterligare en nyhet är att nämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 
socialtjänstlagen. Ansvaret för större byggprojekt har flyttats till kommunstyrelsen från tekniska nämnden. För att förtydliga vad större byggprojekt är har det i reglementet definierats genom att kommunstyrelsen har ansvar för nyinvesteringar av byggprojekt, medan återinvesteringar ligger kvar på tekniska nämnden. Därmed är det 
kommunstyrelsen som ska bereda och prioritera samtliga av kommunens 
investeringsprojekt innan hemställan till kommunfullmäktige sker samt därefter utöva uppsikt över projekten. Även det strategiska ansvaret för lokalförsörjningsfrågor har flyttats från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Detta innefattar beslut om nya inhyrningar av externa verksamhetslokaler samt att lämna direktiv och inriktning om hantering när så behövs. Tekniska nämnden har fortfarande ansvar gällande lokalförsörjningsfrågor av befintliga kommunala lokaler. Ansvaret för samordning av kommunens arbete med ungdomsinflytande och övriga ungdomsfrågor som inte ansvaras för av annan nämnd har flyttats från kommunstyrelsen 
till kultur- och fritidsnämnden. 
Ansvaret för näringslivsfrågor, som tidigare låg på näringslivsnämnden, har flyttats till kommunstyrelsen.

Some description

Förvaltningsorganisation
Kommunens medarbetare är samlade i en förvaltning som består av kontor, avdelningar och enheter med kommundirektören som ledande tjänsteman. Förvaltningen har i uppgift att stödja de politiska nämnder som de är kopplade till och verkställa de beslut som politikerna har fattat.
Värmdö kommuns förvaltningsorganisation indelas i sex kontor, fem av dem omfattar kommunens utåtriktade kärnverksamheter. • Utbildningskontoret
• Kultur och fritidskontoret
• Samhällsbyggnadskontoret
• Social- och omsorgskontoret
• Vuxenutbildning och arbetslivskontoret
Kontoren erbjuder verksamheter och service i både egen kommunal regi och genom externa utförare. 
Utöver det tillkommer den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer.Utöver de fem kontoren som ansvarar för kommunens kärnverksamhet finns ett kontor för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd. Deras uppdrag är att understödja de övriga sektorernas verksamheter samt säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen:Kommunledningskontoret tillhandahåller rutiner, kompetens och annat stöd så att de övriga kontoren kan fullfölja sitt verksamhetsansvar med god kvalitet och effektivitet.Denna organisation trädde i kraft vid inledningen av 2019.

Some description

Upplysningar om privata utförare
Värmdö kommun vill främja en god hushållning av skattemedel och god kvalitet genom att kontinuerligt pröva kommunalt driven verksamhet genom aktiv konkurrensprövning. Önskade effekter är ökat inflytande och ökad möjlighet att välja samt ökad kvalitet och lägre kostnader. De områden där kommunen framför allt anlitar externa utförare ses i tabellen till höger.

Some description

Samverkansföretag
Liksom många andra kommuner 
finansierar Värmdö kommun en 
betydande del av kommunens lånebehov genom Kommuninvest Ekonomisk förening. Kommuninvest är ett kommunalägt kreditmarknadsbolag som erbjuder kommuner och regioner finansieringslösningar i form av lån och finansiell rådgivning.
Dessutom är Värmdö kommun medlem i Storstockholms brandförsvarsförbund som ansvarar för räddningstjänsten inom kommunen samt i Käppalaförbundet som har som uppgift att ta hand om och rena medlemskommunernas avlopps-
vatten. Värmdö kommun ingår också 
i samordningsförbundet VärNa tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns region samt Nacka kommun. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå 
verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Verksamheten ska också stödja insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna 
ska kunna samarbeta bättre.
Den kommunala 
koncernen
Värmdö kommun har valt att bedriva delar av sin verksamhet i bolagsform. Denna verksamhet ska, liksom verksamheten i förvaltningsform, generera 
nytta för kommunen och dess medborgare. De kommunala bolagen är organiserade i en koncernstruktur där kommunen är ägare av holdingbolaget Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) som i sin tur är hel- eller delägare i koncernen ingående bolag. Bolagen bedriver kommunal verksamhet genom att erbjuda medborgarna service och tjänster som bostäder, hamnanläggningar och simhall. Den nuvarande kommunkoncernen etablerades 2014.
Gemensamt för verksamheterna som bedrivs i bolagsform är att de verkar på en öppen marknad och därmed ska drivas på affärsmässiga grunder. Aktiebolagsformen medger dessutom gemensamt ägande med andra, vilket tillämpas i bostads-bolaget VärmdöBostäder AB som ägs tillsammans med Rikshem Bostäder Holding AB.

Some description