Förväntad utveckling

Skolverket har valt ut Värmdö gymnasium som en av 100 skolor som ska ingå i en försöksverksamhet med digitala nationella prov. Under 2019 skedde förberedelser inför digitala prov 2020.

Some description

Aktivitet på Vi på Värmdöfestivalen 2019.

Avseende den kommunala koncernens utveckling fastställde kommunfullmäktige i oktober en budget för 2020 och en plan för 2021 och 2022. Respektive nämnd har sedan antagit en verksamhetsplan inkluderande detaljbudget för 2020. I kommunfullmäktiges budget beslutades om ett resultatmål på 2,1 procent av skatter och avgifter för 2020 och 2021 och 2,7 procent 
för 2022. Under 2020 uppnås målet delvis genom besparingar identifierade hos nämnderna och delvis genom ett indirekt effektiviseringskrav genom att ingen generell uppräkning för inflation har gjorts i nämndernas ramar. För att uppnå resultatmålet för 2021 krävs utöver detta effektiviseringar om 20 mnkr.  

Some description

Efter budgeten fastslogs har nya faktorer tillkommit. Förutom spridningen av Coronaviruset och dess ekonomiska effekter om vilka vi i nuläget vet väldigt lite har riksdagen fattat beslut om justerad kostnadsutjämning vilket får en negativ effekt på Värmdö kommuns skatteintäkter. Denna negativa effekt har delvis vägts upp av nya tillkommande välfärdsmiljarder beslutade av riksdagen. Kommunen har haft en stark befolkningstillväxt under många år. Och även om prognosen är fortsatt stark har den avtagit något sedan budgeten beslutades. Detta påverkar kommunens verksamhetskostnader men i högre grad dess intäkter. Trots en svagare befolkningsprognos än tidigare är kommunen i en period av tillväxt och befolkningen beräknas öka från dagens cirka 44 000 invånare till 53 700 invånaren 2028. Detta kommer att innebära utmaningar gällande att tillse att det finns platser i förskola och skola som motsvarar efterfrågan. För att möta det ökade behovet har kommunen öppnat Farstaborgs förskola under 2019 och ännu en förskola i Charlottendal planeras öppna i augusti 2020. 
Kopplat till det ökade behovet av förskoleplatser och byggnationen av nya förskolor ser utbildningskontoret över beståndet av befintliga förskoleenheter för att anpassa kapaciteten till det behov som finns.Befolkningsökningen och förändrad demografi sätter också press på äldrevården. Det ökande antalet äldre i kommunen ställer krav på förebyggande planering. Att planera insatser utifrån samma principer som man alltid har gjort kommer att öka gapet mellan resurserna och efterfrågan. Under kommande år behöver därför nya, innovativa lösningar och arbetssätt tas fram.I och med att befolkningsstrukturen inom kommunen förändras och befolkningen blir äldre kommer ändrade krav på framkomlighet och tillgänglighet i det offentliga rummet. Planeringen för det offentliga rummet 
och driften av det samma kan komma att behöva ändra inriktning.Värmdö kommun har både geografiska och demografiska utmaningar. 
Andelen äldre och andelen barn och unga kommer enligt befolkningsprognoser att öka och samtidigt står verksamheterna inför stora svårig-
heter att rekrytera och behålla personal bland annat på grund av Värmdös 
geografi. Förskolan och skolan har en utmaning då det idag är svårt att rekrytera utbildad personal inom vissa lärargrupper, förskollärare och fritidspedagoger. Personal- och kompetensförsörjningsarbetet måste ta sikte på att attrahera, behålla och 
rekrytera nya medarbetare. Beträffande investeringar under budgetperiodens tre år kommer i första hand pågående och redan beslutade projekt att prioriteras. Befolkningstillväxten mattas av samtidigt som kommunen ser en trend i minskad nyproduktion av bostäder. Värmdö kommun såväl som många andra svenska kommuner står inför en tid med stora ekonomiska utmaningar i form av minskad skatteunderlagstillväxt, minskade intäkter från den kommunala utjämningen och ökade demografiska krav. Trots detta förväntas Värmdö ha en ekonomi i balans men det kommer kräva att verksamheter i obalans klarar av att effektuera åtgärdsplaner för att komma till rätta med sina underskott såväl som effektiviseringar inom förvaltningen som helhet.