God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

 Some description

Vackert nytillverkat gärdesgårdsstaket vid Seglarbyn.
Måluppföljning
I den nya målstrukturen har kommunfullmäktige antagit nio mål som nämnderna ska förhålla sig till. Dessa mål är:
• Medborgarna har inflytande och är delaktiga.
• Medborgarna har goda och trygga livsvillkor som främjar självständighet och utveckling.
• Medborgarna får god service.
• Näringslivet får god service, bra förutsättningar och goda utvecklingsmöjligheter.
• En lokal bostadsmarknad som är i balans.
• En god miljö med begränsad klimatpåverkan.
• Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vattnet är i balans.
• Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
• Värmdö kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.
Måluppfyllelsen mäts med hjälp av indikatorer som har målsatts till 2030. De mål som ser ut att vara på rätt väg mot 2030 är Medborgarna har goda och trygga livsvillkor som främjar självständighet och utveckling samt En god miljö med begränsad klimatpåverkan. Utvecklingen är positiv och resultaten är bättre än i genomsnittet i regionen. Genom att fortsätta arbeta fokuserat bör målsättningarna kunna nås.Målen Medborgarna har inflytande och är delaktiga samt Medborgarna får god service är svårare att bedöma men genom att fortsätta arbeta med rätt åtgärder bör en positiv utveckling kunna åstadkommas och målen kunna nås. Målet om En lokal bostadsmarknad i balans är också svårt att bedöma, men det finns en risk för en fortsatt obalans på bostadsmarknaden leder till att målet inte kommer att nås. Gällande målen Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och Värmdö kommun ska ha en god ekonomisk hushållning bör arbetet intensifieras på alla nivåer. Utan åtgärder finns annars en risk att kommunen inte kommer att klara av målsättningarna. Måluppfyllelsen för målen 
Näringslivet får god service, bra förutsättningar och goda utvecklingsmöjligheter samt Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vattnet är i balans är otydlig. Det finns ingen tydlig 
positiv eller negativ trend.
Värmdös medborgare 
och näringsliv - social 
hållbarhet
Medborgarna har inflytande och är delaktiga
Medborgarna i Värmdö kommun är engagerade och ställer krav på kommunens verksamheter, något som syns hos kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Detta ger sig uttryck genom bland annat det höga valdeltagandet i kommunen. Det finns möjligheter för medborgare att påverka kommunens verksamheter genom bland annat olika medskapandeprocesser, brukarundersökningar och 
E-förslag.

Some description

Trots möjligheterna till inflytande visar resultaten från medborgar
undersökningen att medborgare upplever att möjligheten till inflytande och information kan förbättras. Detta 
visar på hur viktigt det är att informera allmänheten hur kommunen 
arbetar med olika frågor och de möjlig-
heter som finns att påverka kommunens verksamheter.Värmdö kommun är således på rätt väg, men behöver arbeta med insatser som förbättrar medborgarnas upplevda och faktiska möjligheter till delaktighet och inflytande för att 
säkerställa att målet uppnås.
Medborgarna har goda och trygga livsvillkor som främjar självständighet och utveckling
Värmdö kommun är en trygg kommun med goda livsvillkor där 
medborgarna har möjligheter att 
utvecklas. Kommunens medborgare blir allt nöjdare med Värmdö som en plats att bo och leva på, andelen behöriga till gymnasiet är högt samt brukarnöjdheten inom LSS och särskilt boende ökar.

Some description

Även om Värmdö är en trygg plats i jämförelse med genomsnittet i stockholmsregionen är den upplevda tryggheten i kommunen och skolan sämre. Resultaten behöver dock nyanseras eftersom andra faktorer utanför kommunens kontroll kan påverka den uppleva tryggheten. Under 2019 har kommunen arbetat med trygghetsfrågorna på flera olika sätt. Bland annat har socialnämnden startat upp ett öppenvårdsteam för våldsutsatta med tillgång till både frivilliga stödinsatser och bistånds-bedömda insatser. Värmdö är på rätt väg med att 
säkerställa att medborgarna har goda och trygga livsvillkor, men det finns områden, såsom upplevd trygghet, där kommunen behöver fokusera på för att garantera att målet uppnås.
Medborgarna får god service
Medborgarna får god service när de är i kontakt med kommunen och det pågår ett arbete att ta fram nya innovativa tjänster för medborgarna. Denna positiva utveckling beror sannolikt på att kommunens servicecenter har möjliggjort medborgarna att få en snabb och god service än tidigare. Vidare arbetar kommunen med att öka servicen genom en ökad digitalisering. Exempelvis kan orosanmälningar inom socialtjänsten numera göras genom en E-tjänst.

Some description

Samtidigt är medborgarnas upplevda service av kommunens olika verksamheter sämre. Inom bland annat skolan syns en negativ trend för andelen elever som är nöjda med sin skola. Det pågående digitaliseringsarbetet bedöms dock vara ett sätt som kommer att bidra med att vända dessa trender.Värmdö kommun är på god väg mot att uppnå målet, men behöver fortsätta sitt arbete med att förbättra servicen gentemot medborgarna.
Näringslivet får god service, bra förutsättningar och goda 
utvecklingsmöjligheter
Ett dynamiskt näringsliv är en grundförutsättning för ett växande Värmdö. Det är genom företagande som nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och verka i kommunen skapas. Det är dock svårt att avgöra om Värmdö kommun kommer att uppnå detta mål på grund av otydliga trender.

Some description

Att bygga upp ett förtroende mellan företagare och kommunen är en process som tar tid. Under 2019 har bland annat kommunstyrelsen arbetat enligt konceptet DialogLab Värmdö som utgår från företagens behov och bygger på dialog och samarbete med näringslivet. Flera nämnder har även börjat identifiera potentiella samarbeten med näringslivet. Bedömningen är att detta arbete bör ha en positiv inverkan på målet.För att målet ska uppnås är det tydligt att kommunen behöver fortsätta sitt arbete med att utveckla 
effektiva processer, öka dialogen med företagen samt underlätta för företag att etablera sig.
En lokal bostadsmarknad som är i balans
Befolkningen i Värmdö kommun växer, men för att kommunen ska kunna fortsätta växa behövs boenden. Ett blandat bostadsbestånd är ett verktyg för att trygga möjlig
heten till ett bra boende för alla invånare. Det är dock svårt att avgöra om Värmdö kommun kommer att uppnå detta mål eftersom det är svårt att se några tydliga trender samt utvecklingen på bostadsmarknaden är svåranalyserad.

Some description

Den otydliga trenden innebär att kommunen behöver arbeta med att säkerställa att målet uppnås. Detta är särskilt viktigt då kommunen inte har samma möjlighet att styra upplåtelseformen för mark som kommunen inte äger. Här behöver kommunen ha en god dialog med byggherrar och 
arbeta på olika sätt som bidrar till en lokal bostadsmarknad i balans.
Miljö och klimat – 
ekologisk hållbarhet
En god miljö med begränsad klimatpåverkan
En fördjupad analys av kommunens miljöarbete finns i kommunens miljöbokslut som kommer presenteras för kommunstyrelsen i maj.
Värmdö kommun är på god väg att uppnå målet om en god miljö med begränsad klimatpåverkan. Utsläppen av växthusgaser minskar årligen likaså mängden hushållsavfall. Trots de positiva signalerna behöver kommunen fortsätta sitt arbete för att garantera att målet uppnås.

Some description

De största utmaningar som kommunen står inför kopplat till en god miljö är att säkerställa att bostäder byggs kollektivtrafiknära och att 
andelen fastigheter anslutna till kommunens VA-nät ökar.
Ett hållbart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vattnet är i balans
En fördjupad analys av kommunens miljöarbete finns i kommunens miljö-
bokslut.

Some description

Det är svårt att avgöra om Värmdö 
kommun är på väg att uppnå detta mål eftersom resultaten inte visar någon tydlig trend. Kommunens verksamheter har dock arbetat med att öka medvetenheten hos allmänheten om ett hållbart resursutnyttjande på olika sätt. Huruvida dessa insatser kommer att ge en positiv effekt är dock för tidigt att fastslå.
God ekonomi och effektiv organisation – ekonomisk hållbarhet
Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
De kommande tio åren prognosticeras ett stort rekryteringsbehov inom den offentliga sektorn. Detta på grund av demografiska förändringar och en stor andel anställda inom den kommunala sektorn som kommer gå i pension. Konkurrensen om arbetskraften kommer således att bli ännu tuffare i framtiden.

Some description

Bedömningen är att Värmdö kommun riskerar att inte uppnå 
målet utan åtgärd. För att vända den negativa trenden behöver alla verksamheter i kommunen arbeta ännu mer med personalfrågor.
Värmdö kommun ska ha en god ekonomisk hushållning
Värmdö kommuns demografiska utmaningar är stora och allt pekar på att resurserna framåt ska räcka till allt fler. Stora investeringar behöver göras vilket gör att både soliditeten, självfinansieringsgraden och resultatet påverkas på kortare sikt.

Some description

För att nå målet om god ekonomisk hushållning krävs framförhållning, en stor medvetenhet och strategiska beslut. Positiva driftsresultat i kombination med väl valda investeringarna som grundas på goda beslutsunderlag. Väsentligt för utvecklingen är att säkerställa att samtliga verksamheter bedrivs effektivt så att inte kostnader skjuts på kommande generationer. En djupare analys av ekonomiska siffror följer nedan i den finansiella analysen.

Finansiell analys
Året som gått
Årets resultat uppgår till 94 mnkr. Det är 100 mnkr högre än 2018 års resultat på -6 mnkr. Skillnaden består till största delen av jämförelsestörande poster varav intäkter från gatukostnadsersättningar påverkar resultatet 2019 med 49 mnkr medan 2018 påverkades resultatet negativt av en kostnad på -63 mnkr avseende medfinansiering av en bussterminal vid Slussen. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår 36 (55) mnkr.
Kommunens taxefinansierade verksamheter, Vatten och avlopp (VA) samt Renhållning (RH), redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten, för VA +3,4 (+3,4) mnkr och för RH -3,9 (-3,9) mnkr.Kommunkoncernen redovisar ett resultat om 99 mnkr (5 mnkr). Samtliga bolag med undantag för Gustavsbergsbadet redovisar ett positivt resultat.
Modell för finansiell analys
Den finansiella analysen grundar sig på den så kallade RK-modellen. Den utgår ifrån fyra finansiella aspekter;
Some description
Syftet är att identifiera finansiella möjligheter och problem samt att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning. Varje perspektiv analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal.

Resultat och kapacitet
Resultatperspektivet visar vilken 
balans som finns mellan löpande intäkter och kostnader under året och över tiden. Här analyseras och förklaras bland annat årets resultat och dess orsaker, balanskravsutredningen och investeringsutvecklingen. I kapacitetsperspektivet analyseras kommunens finansiella situation i ett längre perspektiv, exempelvis soliditetsutveckling och skuldsättning.

Positivt resultat

Some description

Kommunen

Värmdö kommun uppvisar ett positivt resultat för 2019. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 36 mnkr. Jämförelsestörande poster består framför allt av intäkter från gatukostnadsersättningar.

Some description

Some description

Koncernen
Kommunkoncernens resultat uppgick 2019 till 98,8 (4,6) mnkr vilket är en markant förbättring jämfört med föregående år. Exklusive jämförelsestörande poster hamnar årets resultat dock på en lägre nivå en föregående år 40,6 (63,3) mnkr. De enskilda bolagen redovisar ett resultat enligt följande: Värmdö Bostäder AB 4,2 (13,5) mnkr, Värmdö Hamnar AB 3,1 (3,1) mnkr, och Gustavsbergsbadet -1,2 (-0,5) mnkr. Moderbolaget i den aktiebolagsrättsliga koncernen, Kommunhuset i Värmdö AB, redovisar ett resultat på 1,4 (0,1) mnkr. Gustavsbergsbadet AB:s behov av tillskott har reglerats med koncernbidrag från Kommunhuset i Värmdö AB. Siffrorna ovan avser resultat efter koncernbidrag. Observera också att i siffrorna ingår 100 % av VärmdöBostäder AB:s resultat, utifrån 
rådande redovisningsprinciper och att Kommunhuset i Värmdö AB är majoritetsägare i bolaget. Dock ska man vara medveten om att det finns ett minoritetsintresse i bolaget, Rikshem äger 49 % av aktierna.  

Skatte- och nettokostnadsutveckling
Ökningstakten för skatteintäkter och skatteutjämning har under 2019 varit 4,3 procent vilket var lägre än 2018 (4,9 procent). Detta bör sättas i relation till en nettokostnadsutveckling exkl jämförelsestörande poster på 5,0 procent, vilket visserligen är lägre än 2018 (5,7procent) men på sikt bör skatteintäkternas ökning överstiga nettokostnadsutvecklingen.

Some description

Driftkostnadsandel
En viktig förutsättning för en sund ekonomi är att det råder balans mellan löpande kostnader och intäkter. Detta kan mätas genom att se hur stor andel kommunens löpande netto
kostnader tar i anspråk av skatteintäkter och statsbidrag. Det utrymme som finns kvar kan användas för amortering av långfristiga lån, 
finansiering av investeringar och/eller 
sparande.

Some description

Driftkostnadsandelen uppgick till 96,1 procent, vilket är 4,1 procentenheter lägre än 2018. En driftkostnadsandel under 100% innebär att under 2019 har en viss del av kommunens investeringar självfinansierats. 

Investeringarna lägre än 
föregående år

Some description

Investeringarna i kommunen har minskat i betydande omfattning under 2019. Mer om investeringar går att läsa i avsnittet Nämndernas och bolagens investeringar.Nyckeltalet avskrivningar i relation till nettoinvesteringar visar i 
vilken utsträckning kommunen ny- eller reinvesterar och om kommunen i längden riskerar kapitalförstöring. Nyckeltalet har ökat jämfört med föregående år. Värmdö har under den senaste treårsperioden legat avsevärt under 100 procent vilket indikerar att kommunen har byggt upp tillgångar.
Some description

Koncernen

Bland koncernbolagen sticker VärmdöBostäder ut med investeringar på 143,5 mnkr. En stor del av dessa berör 
renoveringar och ombyggnader i Häst
hagen samt ombyggnationen av förråd 
till lägenheter i Munkmora.

Självfinansieringsgraden av 
investeringar ökar
Självfinansieringsgraden är årets 
resultat plus avskrivningar i procent av kommunens nettoinvesteringar, det vill säga i vilken grad nya investeringar finanserias med egna medel. Självfinansieringsgraden har ökat kraftigt 2019. Det beror både på ett starkt resultat men också att årets investeringar har legat på en lägre nivå än tidigare år. Självfinansieringsgraden växlar mer än till exempel soliditetsmåttet eftersom årets resultat är en betydande faktor. Värmdö kommun har planerade och beslutade exploateringsprojekt som inkluderar både betydande utgifter och inkomster framöver som således kommer att påverka resultat och självfinansieringsgraden. Det är därför viktigt att projektkalkyler och underlag för beräkning av budgeterat resultat och självfinansieringsgrad är väl underbyggda.
Kommunkoncernen hade 2019 297 mnkr kvar av driftintäkter när den löpande verksamheten hade 
finansierats. Det kan jämföras med investeringar på 640 mnkr. Själv-finansieringsgraden uppgick därmed till 46,4 (29,1) procent.

Some description

Some description

Soliditeten lägre
Soliditeten visar andelen av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel och är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Soliditeten påverkas av resultatet och förändringen av tillgångar och skulder. En hög soliditet indikerar ett gynnsamt utgångsläge och en låg soliditet visar motsatsen. Kommunens investeringar och andelen av dess som finansieras med egna medel såväl som amorteringar på låne-
skulden påverkar soliditeten.

Some description

Kommunen

Beräknad soliditet i budget 2019 var 22,5 procent och utfallet blev 24,1 procent. Orsaken är att resultatet blev högre och investeringsutgifterna lägre än i budget. Enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning ska soliditeten öka. Jämfört med föregående år (25,5 procent) har dock soliditeten minskat med 0,7 procent. Resonemanget i riktlinjerna understryker att det under enstaka år är möjligt att hantera en hög investeringsnivå med ökad upplåning men att det inte är försvarbart att under lång tid att låta låneskulden växa. Med det som bakgrund kan årets utfall ses som positivt, att kommunens soliditet inte sjönk lika mycket som budgeterat, viktigast är dock att kommunen kontinuerligt säkerställer 
att det är rätt investeringar som 
genomförs.

Some description

Värmdö kommuns soliditet är fortfarande betydligt lägre än rikets genomsnitt, som 2018 var 45 procent. Det beror i första hand på att Värmdös investeringar i verksamhetsfastigheter historiskt huvudsakligen finansierats med lån. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas än så länge, i enlighet med gällande rekommendationer, inte som skuld i balansräkningen. De rubriceras i stället som en ansvarsförbindelse och påverkar därmed inte formellt soliditeten. Åtagandet är ändå en realitet och kommer att utfalla i pensionsutbetalningar i framtiden. Om ansvarsförbindelsen tas med i beräkningen blir kommunens soliditet knappt 15 procent.
Some description

Även koncernens soliditet har försämrats under 2019 och uppgår till 35,8 (38,1) procent. Omräknad med samtliga pensionsåtaganden beaktade 
var den 27,4 procent.
Totala skulder ökade
Kommunen
Kommunens totala skulder ökade under året med 367 mnkr till 3 606 mnkr. Den del som handlar om skulder till kreditinstitut ökade med 295 mnkr till 1 702 mnkr. Avsättningarna för pensioner, intjänade från och med 1998, som också är en form av skuldsättning, ökade med 43 mnkr till 330 mnkr. I diagrammet nedan ingår även ansvarsförbindelsens pensioner och skulden blir då väsentligt högre, totalt 4 491 mnkr, vilket är en ökning med ca 390 mnkr jämfört med 2018.

Some description

Koncernen
Även på koncernnivå ökade den 
totala skuldsättningen inklusive avsättningar och ansvarsförbindelser med 412,9 mnkr till 4 275,4 mnkr vilket är en lägre ökning än föregående 
år. Långfristiga skulder, avsättningar och pensionsförpliktelser utgjorde 3 721,0 mnkr, övriga skulder var kortfristiga.
Av koncernens långfristiga lån vid årsskiftet återfanns 807,5 mnkr i VärmdöBostäder AB vilket är en ökning med 43,2 mnkr.
Some description

Kommunens intäkter

Some description

Kommunens klart största intäkts
källa är skatteintäkterna, som år 2019 uppgick till 2 150 mnkr eller 65,3 procent av de totala intäkterna. En krona i förändrad skattesats motsvarar ungefär 115 mnkr. Verksamhetens övriga intäkter, bl a avgifter och ersättningar för olika utförda tjänster, uppgick år 2019 till 873 mnkr.

Oförändrad kommunalskatt

Some description

Kommunalskatten i Värmdö förblev oförändrad 2019 jämfört med 2018. 14 av länets 26 kommuner hade under året högre kommunalskatt än Värmdö. Kommunalskatten 
i Värmdö låg alltjämt högre än länssnittet. Ser man till den totala utdebiteringen, inklusive regionsskatt, låg Värmdö 2019 93 öre lägre än rikets genomsnitt. År 2020 ligger kommunens skattesats kvar oförändrad mot 2019.

Risk – kontroll
Riskperspektivet analyserar de 
finansiella risker som kommunen kan utsättas för och som kan påverka 
resultat och kapacitet på kort och lång sikt. Här analyseras kassalikviditet, borgensåtaganden samt pensions-
skuld.
I kontrollperspektivet redovisas hur finansiella målsättningar och planer följs, här analyseras exempelvis budgetföljsamheten.God ekonomisk hushållning gör att kommunen i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Kommunen bör ha en sådan kortsiktig betalningsberedskap att den kan betala löpande utgifter utan besvär.
Likviditet
Likviditeten är för närvarande inte någon nyckelfråga i den kommunala sektorn. Kommunerna har normalt sett inte några svårigheter att skaffa rörelsekapital. Det kan ändå vara motiverat att mäta kassalikviditeten, som är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid ett värde på 100 procent täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar.

Some description

Kommunen har ökat sin kassalikviditet drastiskt jämfört 2018 och 2019. Som regulator avseende likviditeten har kommunen och de kommunägda bolagen ett gemensamt koncernkonto, till vilken kopplats en checkräkningskredit.I de kortfristiga skulderna ingår poster som endast delvis blir föremål för utbetalning inom den närmaste tiden. Det gäller t ex semesterlöneskulden på 48,3 mnkr.
Some description

Finansiella nettotillgångar
Likviditeten bör ses ihop med skuldsidan. Exempelvis innebär en förbättrad likviditet i kombination med sänkt skuldsättning att kommunens finansiella handlingskraft stärks. Ett mått som beskriver detta förhållande är finansiella nettotillgångar (=skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder).

Some description

Vid årsskiftet översteg skulderna omsättnings- och finansiella anläggningstillgångar med drygt 2,8 miljarder kronor. Det är en avspegling av att stora delar av kommunens investeringar under lång tid lånefinansierats. 
I jämförelse med många andra kommuner är Värmdös finansiella nettotillgångar synnerligen låga.
Ränterisker
Kommunens låneskuld till kreditinstitut, 1 702,0 mnkr innebär en ökning med 295 mnkr under 2019, därutöver har kommunen lån från KIVAB med 694,0 mnkr. Hela kommunens hela externa upplåning är lagd hos Kommuninvest. Offerter har under året jämförts mellan flera kreditinstitut och utvärderingen av dessa har tydligt visat att Kommuninvest har mycket fördelaktiga villkor. Koncernens låneskuld till kredit-
institut uppgick vid årsskiftet till 2 113,8 mnkr.
Marknadsräntorna har legat lågt under hela 2019 och Riksbankens reporänta har legat still på -0,5 procent till 0 procent. Den genomsnittliga årsräntan för kommunens lån under 2019 har varit 0,8 procent vilket är lägre jämfört med 2018 (1,0 procent).
 Totala räntekostnader uppgick till 26,8 mkr (24,7) varav ränta på långa skulder uppgick till 19,1 mnkr (21,4) mnkr.Koncernens totala räntekostnader uppgick till 24,7 (20,7) mnkr varav räntan på långa skulder var 17,0 (17,4) mnkr.

Budgetföljsamhet, prognossäkerhet

Some description

Resultatet på 94,1 mnkr är 64,3 mnkr bättre än budgeterade 29,8 mnkr. Nämnderna visar dock ett budgetunderrskott på 46,3 (31,8) mnkr. Finansförvaltningens resultat är påverkat av intäkterna från gatukostnadsersättning. Nämndernas budgetföljsamhet visar en fortsatt stor spridning. Mera om detta finns att läsa i avsnittet Nämndernas och bolagens utfall. För ännu djupare förståelse av en viss nämnd rekommenderas läsning av respektive nämnds verksamhetsberättelse.
Årets utfall för nämnderna blev betydligt sämre än förväntat och avvek mot prognosen per 30 september med 25,5 mnkr. En förklaring till detta är upparbetade investeringsutgifter som fick kostnadsföras under året pga ändrad riktning i projektet.   Fem nämnder har förbättrat sina resultat sedan prognosen medan fem nämnder försämrat sitt resultat. En god prognossäkerhet ger förutsättningar för att kunna göra relevanta korrigeringar i ekonomin. Det är naturligtvis särskilt viktigt när marginalerna är små.
Känslighetsanalys
Värmdö kommun påverkas av en mängd olika ekonomiska händelser, 
en del av dessa ligger utanför kommunens kontroll. Känslighetsanalysen 
visar hur olika förändringar påverkar kommunens kostnader och intäkter.
Tabellen indikerar att förutsättningarna för kommunens ekonomi snabbt kan förändras, att små förändringar kan innebära stora belopp. Tabellen illustrerar ganska väl kommunens behov av att ha en finansiell beredskap för oförutsedda händelser.

Some description