Händelser av väsentlig betydelse

Some description

Vårsol vid Artipelag. Skulptur av Jaume Plensa. Foto: Susan Sjölander.
• Värmdö kommun har ett ansvar att skapa en trygg miljö samt att kunna agera i extraordinära händelser. För att stärka kommunens trygghets- och krisberedskapsarbete har en strategisk plan för krisberedskap samt en strategisk plan mot våldsbejakande extremism antagits.

Genom att klimatet förändras ställs krav på att kommunen ska klara av effekterna av dessa förändringar. För att säkra tillgången av dricksvatten i kommunen i en extraordinär händelse har kommunfullmäktige antagit en nödvattenplan för Värmdö kommun. Planen syftar till att säkerställa dricksvatten till kommunens invånare och verksamheter i enlighet med en fastlagd prioriteringsordning.• Värmdö kommun och Vaxholms stad har sedan 2011 ett avtal om samverkan i en gemensam överförmyndarnämnd. Verksamheten har bedrivits av Värmdö kommun. Under året har samtal förts i syfte att hitta en trepartssamverkan mellan Värmdö, Vaxholm och Nacka. Samverkansavtalet godkändes under hösten av samtliga kommuner och från och med den 1 december 2019 bedrivs verksamheten av Nacka kommun. Samverkan mellan Vaxholm och Värmdö med gemensam nämnd kvarstår men avtalet har reviderats för att överensstämma med det nya samverkansavtalet om gemensam 
förvaltningsorganisation.
• Som skärgårdskommun har Värmdö ett stort ansvar och intresse av att skydda och utveckla 
marina miljöer och öar samt bidra till en levande skärgård. För att stärka den miljömässiga hållbarheten i kommunen har Värmdö under 2019 samarbetat med kungliga tekniska högskolan (KTH). Detta har bland annat 
resulterat i att flera examens-
arbeten genomförts i Värmdö, och att medarbetare inom kommunen har fått möjlighet att 
undervisa studenter på KTH.
• Utbildningsnämnden fattade under 
året beslut om att avveckla pedagogisk omsorg i kommunal regi. Fristående verksamheter finns fortfarande i kommunen.
• Förskolan Farstaborg öppnade i maj.
• Den 1 juli trädde förskolans reviderade läroplan i kraft. Därmed förstärktes begreppet ”undervisning” 
i förskolan. För att möta nya 
behov kopplade till detta genomfördes, i samarbete med Uppsala universitet, en fortbildningssatsning ”Undervisning i förskolan” för förskollärare i kommunen. Fortbildningen fortsätter 2020 och därmed kommer kommunens alla förskollärare att ha deltagit.
• Ombyggnationen av Farstavikens skola Ekedal har fortsatt under året. Verksamheten har varit evakuerad till paviljonger vid Munkmora/Lugnet och arbetet beräknas vara klart till höstterminens start läsåret 2020/2021.
• Kvalitetsproblem uppdagades på Gustavsgården i början av året vilket har haft stora konsekvenser både ekonomiskt och gällande förtroendet för kommunen. Stora förändringar har skett på boendet utifrån en framtagen handlingsplan. Vård- och omsorgsnämnden har följt upp utvecklingsarbetet vid varje sammanträde.
• Uppdraget att genomföra bättre upphandlingar för VA-utbyggnad har resulterat i att kommunen ingått ett samverkansavtal med FRENTAB AB som gäller i 6+2 år.