Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen lämnar Värmdö kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse.

Some description

Översikt över 
verksamhetens 
utveckling
Den kommunala koncernen redovisar ett resultat på 99 mnkr för verksamhetsåret 2019. I följande tabeller lämnas en översikt över verksam
hetens utveckling.
Kommunens resultat uppgår till 94 mnkr vilket är en betydlig förbättring jämfört med 2018. Exkluderas jämförelsestörande poster har dock resultatet försämrats jämfört med föregående år med nästan 20 mnkr. 2019 påverkas resultatet av jämförelsestörande intäkter från gatukostnadsersättningar vilket beror på färdigställandet av Porslinskvarteren medan 2018 års resultat belastades av jämförelsestörande kostnader för medfinansiering av bussterminalen vid Slussen.Det relativt höga resultatet i kombination med att årets investeringar är lägre än budgeterat har medfört att soliditeten för kommunen ej minskat i så stor utsträckning som förväntats. Detta innebär också att en 
relativt stor del av årets investeringar självfinansierats, 55,2 procent för kommunen och 46,4 procent för 
koncernen.Resultatet belastas av upparbetade investeringar på 28 mnkr som under året har kostnadsförts då projektet tagit en ny inriktning. Utöver detta finns stora budgetunderskott hos nämnderna. Dessa redovisas närmare i avsnittet Årets verksamhet.

Some description

Some description