Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och åtta nämnder (varav en är gemensam med Vaxholm kommun).

Some description

Långviks brygga, Möja. Foto: Diana Oldenburg.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling, De förtroendevalda politikerna väljs i allmänna val som hålls vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör medborgarna i Värmdö och bestämmer den politiska inriktningen. Fullmäktige beslutar om mål och övergripande riktlinjer för kommunens verksamheter, fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala, beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till nämnder och kommunstyrelse, väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet, beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt fattar beslut om huruvida folkomröstning ska hållas i kommunen. Kommunfullmäktige fattar också beslut om vissa styrdokument samt ägardirektiv till de kommunala bolagen. Det är också kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela kommunens ekonomi, verksamhet och utveckling. Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att leda och samordna arbetet inom kommunen, ansvara för kommunens ekonomi, lämna förslag till budget och leda budgetarbetet, begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen, ha uppsikt över kommunens nämnder, gemensamma nämnder, egna bolag, och avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen, samt genomföra kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om för verksamhet och ekonomi följs upp och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen uttalar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsens planutskott är det politiska organ som bereder och fattar vissa beslut i ärenden enligt plan- och bygglagen. I utskottet hanteras detaljplaneärenden, planprogram samt vissa strategier som rör den fysiska planeringen. En viktig 
uppgift för utskottet är att ange den ordning i vilken kommunens förändringsområden skall utvecklas och bebyggas och på bästa sätt tillse att detta samordnas  med den utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp som sker genom beslut i tekniska nämnden. Nämnderna består av förtroende-
valda som har särskilda ansvars-områden som fastställs i nämndernas reglementen. Nämnderna leder och samordnar sin verksamhet inom sitt ansvarsområde och bereder även vissa ärenden till kommunfullmäktige. Nämnderna styr också vad förvaltningen ska utföra och hur budgeten ska fördelas. Dessutom ska de bevaka 
att målen uppfylls.Förvaltningen består av alla de personer som arbetar i kommunen och som utför det dagliga arbetet. Kommunens tjänstemän gör utredningar, förser politikerna med beslutsunderlag och verkställer de beslut som politikerna har fattat. 
Kommundirektören är ledande 
tjänsteman.

Some description
Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens mötesplats
Kommunfullmäktige antog 2009 en vision för hur kommunen ska se ut år 2030 – Vision Värmdö 2030. Visionen är utgångspunkten för den långsiktiga verksamhetsplaneringen och styrningen i kommunen. Visionen utgår från fem teman:
• Vi möter framtiden
• Naturens lugn möter ett 
pulserande lokalt samhälle
• Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet
• Morgondagens företagande 
möter ett anrikt kulturarv
• Värmdö möter Stockholm, 
Sverige och världen

Värmdö är skärgårdens mötesplats. Här möter vi framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga omställningen till långsiktig hållbarhet. Vi använder förnybar energi, har moderna och miljövänliga transporter och bygger kretsloppsanpassat. Vi vågar pröva nya lösningar.

I Värmdö möter naturens lugn ett pulserande 
lokalt samhälle. Naturen är tillgänglig för alla och det finns ett rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar orörd natur, samtidigt är det nära mellan täta lokala samhällen. Värmdö är en plats för möten mellan människor. Här finns många mötesplatser. Tolerans, öppenhet och mångfald skapar grunden för möten mellan olika människor – yngre och äldre, 
kvinnor och män, nya och infödda svenskar. 
Politiken bygger på delaktighet och dialog mellan medborgare och valda.

Vi har ett anrikt kulturarv som möter och ger styrka åt morgondagens företagande. Här finns traditioner som förs vidare till framtidsbranscher som ekologisk turism, kunskapsnäring, miljöteknik och kultur. Här finns kreativt skapande, livskraftigt företagande och utbildning av hög klass. Värmdö är en del av Stockholmsregionen, Sverige och världen. Vi är nära storstaden samtidigt som vi erbjuder ett självständigt alternativ till den. Kommunikationer till och från Värmdö är effektiva och klimatsmarta. Vi engagerar oss i Östersjöfrågorna – vattenkvaliteten är en gemensam resurs för alla länder runt Östersjön, liksom havsmiljön allmänt. Våra livskraftiga lokala samhällen är en del av en global värld.

Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens mötesplats. Visionen är kommunens övergripande styrdokument som utgör grunden för kommunens styrmodell och ska bidra till att kommunens resurser prioriteras på rätt sätt.

Some description

Målsstruktur i Värmdö Kommun

Kommunfullmäktige antog under 2018 en ny målstruktur. Den nya målstrukturen utgår från kommunens vision om ett framtida socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbart Värmdö 2030.  Målstrukturen innehåller nio kommunövergripande mål samlade i tre målområden som har koppling till de tre hållbarhetsdimensionerna social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
De kommunövergripande målen ligger som ett paraply över samtliga nämnder inkluderat kommunstyrelsen och ska återfinnas i respektive nämnds verksamhetsplanering.Att målen är brett formulerade skapar förutsättningar för nämnderna att arbeta mot samma mål och ger större genomslagskraft i politiska beslut.För att avgränsa och göra målen tydligare konkretiserar nämnderna målen utifrån det samhällsuppdrag och den eller de målgrupper som ligger inom nämndens ansvarsområde. Konkretiseringen utgår ifrån:
• Reglemente
• Lagstiftning
• Policy/riktlinjer
• Program och planer
• Nämndens målgrupper

Syftet med konkretiseringen är att göra de övergripande målen tydliga utifrån varje nämnds uppdrag och lämna ett utrymme för att synliggöra politiska prioriteringar. Kommunfullmäktige har fastställt en eller flera indikatorer för att göra målen uppföljningsbara på övergripande nivå. Varje indikator har ett fastställt målvärde 2030. En del av kommunfullmäktiges beslutade är nedbrytbara på lägre nivåer och de nedbrytbara indikatorerna ska i vissa fall återfinnas i nämndernas verksamhetsplaner.Nämnderna kompletterar med egna indikatorer för de mål som är mest väsentliga för det samhällsuppdrag som ska uppfyllas. Indikatorernas uppgift är att 
underlätta uppföljning av respektive mål. Indikatorerna är en form av operationalisering av målen och gör målen mätbara. En indikator kan 
beskrivas som ett nyckeltal som mäter 
en väsentlig del av ett mål och ger de förtroendevalda en indikation på om utvecklingen går åt rätt håll över tid. Indikatorerna ska vara nationellt jämförbara vilket betyder att de ska kunna hämtas från till exempel kommun- och regionsdatabasen, 
Kolada, eller andra öppna datakällor. Anledningen till detta är att nationella jämförbara indikatorer förbättrar möjligheterna till analys då jämförelser kan göras med andra kommuner men också för att ta vara på det Värmdö redan enligt lag levererar som statistik till statliga myndigheter kring olika verksamheter. Detta möjliggör också för allmänheten att ta del av statistiken och göra egna analyser vilket bidrar till en mer transparent kommun.Strävan är att målstrukturen, mål, indikatorer och målvärden ska hålla över flera mandatperioder både på kommunfullmäktigenivå och på nämndnivå. Att arbeta för att nå resultat kräver uthållighet då det kan ta tid innan olika insatser leder till effekter som kan synliggöras i statistiken. Ambitionen är att målstrukturen ska hålla över tid men arbetet behöver dock utvärderas om och när analyserna leder till nya insikter, indikatorer kan behöva ersättas och målvärden omprövas.
Mål och budget
Genom budgetprocessen ska mål och medel kopplas samman inom respektive verksamhetsområde. Därför är arbetet med mål och budget en central del i styrningen av kommunens verksamhet och planeringen av arbetsåret. Varje år beslutar kommunfullmäktige om en budget för kommande år med tillhörande tvåårsplan. I samband med budgeten beslutas också om skattesats, och nivå på peng, avgifter och taxor. I budgeten framgår kommunfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag. Budgeten har följts upp vid fyra tillfällen under 2019 i budgetuppföljningsrapporter, delårsbokslut och i årsredovisningen. Samtliga dessa rapporter fastställs av kommunfullmäktige.

Internkontroll
En kommun omfattar många olika verksamheter och processer som ställer krav på kvalificerad styrning och god uppföljning. En del i detta är internkontroll, som handlar om att säkerställa att det som ska genomföras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt.
Syftet med internkontrollen är att Värmdö kommun ska ha en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god internkontroll ska bidra till att verksamheten i kommunen bedrivs effektivt och säkert för medborgarnas bästa. I Värmdö kommun ska varje nämnd årligen upprätta en riskbaserad internkontrollplan inom sitt verksamhetsområde. Om några risker identifieras i en verksamhet, ska förslag till åtgärder tas fram och följas upp. Uppföljning av planen sker av respektive nämnd samt av kommunstyrelsen, som har en samordnande roll för samtliga verksamheter.