Värmdö kommuns medarbetare

Kommunens medarbetare är vår största och viktigaste resurs. I tjänsteintensiva verksamheter har medarbetarnas engagemang, kunskap, förhållningssätt och attityd en avgörande betydelse för det resultat och den kvalitet och medborgarnytta som organisationen lyckas leverera. Precis som alla andra resurser ska även medarbetarresursen användas hållbart och med effektivitet, och precis som andra resurser kräver den noggrann planering för en positiv utveckling och tillväxt.Den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå en effektiv verksamhet genom ett starkt medarbetarengagemang, en attraktivitet som arbetsgivare och en god arbetsmiljö, är ett gott ledarskap. Därför satsar kommunen mycket på ledarutveckling.

Some description 

Utvecklingsinsatser 2019
Värmdö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare med modiga, handlingskraftiga och engagerade ledare. I Värmdö kommun ska varje medarbetare, med hjälp av sin chef, ha möjlighet att växa, frihet att välja väg och frihet att göra skillnad. Våra ledare står för en tydlig kommunikation som uppmuntrar till dialog och främjar delaktighet och ansvarstagande.
I Värmdö kommun är ledarskapet chefens viktigaste arbetsuppgift. Det innebär att våra ledare skapar förutsättningar för medarbetarna att kunna 
fullgöra sina uppdrag samt eftersträvar partnerskap i en organisation där vi tar ett gemensamt ansvar för att lyckas med våra olika uppdrag. För att hjälpa våra ledare på vägen satsar kommunen på ledarna genom en rad olika kompetensutvecklingsinsatser.Inom ramen för ledarakademin har kommunen under året bjudit in till utbildningar inom bland annat arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsrätt, samverkan samt lönebildning. Utöver detta har kommunen erbjudit utbildning i ”Ledare men inte chef” som vänder sig till gruppledare, 
arbetslagsledare med flera som inte är formella ledare.Hösten 2019 genomfördes den sjätte utbildningsomgången i ”Klart ledarskap”, ledarutvecklingsprogrammet för erfarna ledare. Utbildningen har varit mycket uppskattad och fått höga poäng i kursutvärderingarna.
Samverkan
Under 2019 har en arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsgivaren samt fackliga organisationer tagit fram ett reviderat samverkansavtal. Diskussionerna har skett i mycket god dialog mellan parterna. Arbetet har även omfattat att påbörja framtagning av rutiner utifrån samverkansavtalet samt implementering. Detta arbete övergår till 2020.

Medarbetarundersökning
Den medarbetarundersökning som genomfördes under 2019 syftar till att kartlägga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön precis som tidigare mätningar för att kunna vidta förbättringsåtgärder.
Svarsfrekvensen har sjunkit något från 84 procent 2017 till 80 procent 2019. En del av förklaringen till att andelen svarande har minskat kan vara att det var många chefsbyten för många större verksamheter under perioden för medarbetarundersökningen.Medarbetarundersökningen 2019 var till innehållet identisk med medarbetarundersökningen som genomfördes 2017, den innehöll alltså färre antal frågor än tidigare undersökningar. I enkäten ställdes frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö, 
attraktiv arbetsgivare, frågor om 
likabehandling, hot och våld samt de nio frågor som SKR tagit fram för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Dessa frågor ger oss möjlighet att jämföra oss med övriga kommuner i landet. Resultatet visar att HME-index har sjunkit från 78 till 77 men indexet för ledarskap var oförändrat jämfört med 2017. Det finns ännu inga jämförelser att göra i Kolada för övriga kommuner 2019 men HME var 79 för övriga kommuner 2018.

Arbetsmiljö och hälsa
Värmdö kommun fortsätter med sitt hälsofrämjande arbete inom 
arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering Under 2019 har ett stort arbete genomförts för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bland annat har stödsystemen Stratsys och DF respons förbättrats och förankrats i verksamheterna och diverse utbildningsinsatser har genomförts. 
Under året har chefer och skyddsombud erbjudits arbetsmiljöutbildningar i samarbete med företagshälsovården som gett grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö och rehabiliteringsarbete.
Totalt utbetalades drygt 4,7 mnkr i friskvårdsbidrag under 2019. Det innebär en ökning med drygt 15 procent jämfört med föregående år. Enkelheten med att nyttja friskvårdsappen som infördes 2017 tillsammans med marknadsföring av friskvårdsbidraget av chefer och på intranätet är bidragande orsaker till ökningen. Den satsning som påbörjades i slutet av 2016, för att öka frisknärvaron i kommunen har fortsatt under 2019. Ett fokuserat arbete på att fånga upp tidiga signaler och att arbeta effektivt med rehabiliteringsprocesser har bidragit till att frisknärvaron har ökat för tredje året i rad.
Arbetsskador och tillbud  
Antal arbetsskador har ökat, under 2019 rapporterades 279 arbets-skador vilket är 40 fler jämfört med 2018. Utbildningskontoret står för den främsta ökningen. Nästan hälften av alla arbetsskador har uppstått efter att man blivit fysiskt skadad av person, avsiktligt eller oavsiktligt, vilket inte är en förändring sedan föregående år. Den allra största bidragande faktorn till arbetsskadorna uppges bero på vårdtagaren/elevens/klientens problematik, samma som uppgavs föregående år. Låg personalbemanning och stress/tidspress är också angivna som stora bidragande orsaker till att arbetsskador inträffar.  
Tillbuden har ökat kraftigt, från 375 under 2018 till 528 stycken 2019. Den främsta orsaken till tillbuden anges vara vårdtagaren/elevens/klientens problematik vilket även var fallet 2018. Ökningen rapporteras främst bero på låg personalbemanning, stress/tidspress och brister i arbetsorganisationen men även bristande rutiner på arbetsplatsen och tekniska brister i omgivning, utrustning eller skyddsanordning anges vara bidragande orsaker till ökningen. Ytterligare en orsak till ökningen kan vara en ökad rapporteringsgrad. I den arbetsmiljöutbildning som erbjudits chefer och skyddsombud ingick även hur vi arbetar med rapportering och uppföljning av arbetsskador och tillbud.
Sjukfrånvaro
Värmdö kommun har under året arbetat systematiskt med att få ned sjukfrånvaron.
Den totala sjukfrånvaron uppgår år 2019 till 7,3 procent vilket är en minskning med 0,1 procentenheter från föregående år. Minskning har skett för långtidssjukfrånvaron, dvs sjukfrånvaron under sammanhängande tid av minst 60 dagar, från 3,7 procent (2018) till 3,5 procent (2019). Korttidssjukfrånvaron har däremot ökat något, från 3,7 procent år 2018 till 3,8 procent år 2019. Minskningen i kvinnors sjukfrånvarosiffror fortsätter från 8,3 procent (2018) till 8,2 procent (2019) och männens sjukfrånvaro har också minskat från 4,9 procent (2018) till 4,5 procent (2019). Tabellen nederst visar sjukfrånvaron i procent för Värmdö kommun i olika kategorier. En minskning har skett inom samtliga redovisade kategorier med undantag för mäns sjukfrånvaro – som har ökat under 2019 jämfört med 2018. Tabellen visar den totala sjuk-
frånvaron i de kommunala bolagen.
Jämställdhet
Könsfördelning
Vid Värmdö kommun är könsfördelningen 76,4 procent kvinnor och 23,6 procent män, vilket är en förändring med 1,1 procent ökning av kvinnor jämfört med 2018. Kvinnor dominerar främst inom vård och omsorg medan män dominerar inom de tekniska yrkena. Vid nyrekrytering eftersträvas en jämnare könsfördelning vid samtliga arbetsplatser.

Lönekartläggning 2019
Värmdö kommuns arbetsvärderingar har setts över under hösten 2019, varför lönekartläggning avseende 2019 genomförs under mars månad 2020.

Löner
Utbetald lönesumma
Under 2019 betalade Värmdö kommun ut 1032 miljoner kronor i löner exkl. sociala avgifter. Det är en ökning med 27 miljoner kronor eller 2,69 procent jämfört med 2018.

Some description

Medellöner för kvinnor och män
Kvinnornas medellön är i år 98,2 procent av männens medellön. Skillnaden har ökat med 1,6 procentenheter 
sedan 2018.

Some description

Personalomsättning
Den totala personalomsättningen vid kommunen har ökat under 2019 från 13,7 procent 2018 till 14,2 procent för 2019. Ökningen kan tänkas bero på de organisatoriska förändringar som skett under 2019 samt en ökning i pensionsavgångar.
Av det totala antalet avgångar om 332 individer (326 under 2018) hänförs 79,5 procent till uppsägning på egen begäran (82,5 procent - 2018), 13,6 procent till pensionsavgångar (10,7 procent - 2018), 2,4 procent till uppsägning från kommunen (1,8 procent - 2018) och 2,7 procent till övriga orsaker (4,9 procent - 2018).
Övertid och mertid
Med övertidsarbete avses den tid medarbetare arbetar utöver heltidsmåttet. Med mertid menas den tid medarbetaren arbetar utöver sin deltidssysselsättning upp till heltidsmåttet. Den sammanlagda över- och mertiden för 2019 uppgick till totalt 47 008 timmar, vilket är en ökning med 3,77 procent jämfört med 2018 års värde som var 45 235 timmar. Kvinnornas övertid och mertid har ökat från förra åren med 3772 timmar och männens övertid och mertid har minskat med 1999 timmar.

Kommunens medarbetare i siffror
Medarbetare delas i denna redovisning in i tre olika kategorier: tillsvidareanställda, visstidsanställda med månadslön samt visstidsanställda med timlön. Begreppet antal medarbetare i det följande inkluderar inte visstidsanställda med timlön om det inte uttryckligen anges.

Antal anställda per anställningsform
Totalt var 3 395 personer anställda vid Värmdö kommun den 31 december 2019 inkluderat visstidsanställda med timlön. Av dessa är 2 597 
månadsavlönade, varav merparten, 91,76 procent, är tillsvidareanställda, 
vilket är en ökning med 2,07 procentenheter jämfört med 2018.

Antal årsarbetare
Antalet årsarbetare inom Värmdö kommun uppgick under 2019 till 2 445, vilket är en ökning med 75 stycken från föregående år. Nedanstående tabell visar fördelningen av antal anställda, antal årsarbetare och medelsysselsättningsgrad fördelat mellan kvinnor och män. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland Värmdö kommuns medarbetare 2019 uppgår till 94,2 procent.

Some description

Some description

Åldersfördelning
Följande diagram visar den procentuella åldersfördelningen bland Värmdö kommuns medarbetare under den senaste tioårsperioden. Åldersstrukturen är relativt stabil över tid, och förändringarna jämfört med föregående år är små. Dock syns ett trendbrott att gruppen medarbetare mellan 30-39 år minskar likväl gruppen 40-49 år, samt att gruppen 50-59 år ökar.

Pensionsavgångar
Under den kommande sjuårsperioden förväntas antalet medarbetare som går i pension öka något jämfört med de senaste åren, förutsatt att de går i pension vid 65 års ålder. Medarbetarna har möjlighet att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder (fram till 31 december 2019).
Antalet pensioneringar, i kombination med behov av ersättningsrekryteringar till följd av extern 
personalomsättning, kommer att ställa krav på Värmdö kommun såväl att upplevas som en attraktiv arbetsgivare som att ha en fortsatt effektiv och väl fungerande rekryteringsprocess.
Some description