Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

I skrivande stund är osäkerheten om coronavirusets spridning och dess effekter mycket stor och det skapar osäkerhet i alla delar av samhället på ett sätt som inte setts tidigare i modern tid. Världsekonomin befinner sig i en kris och en världsomspännande recession förutses.
I Sverige har regeringen presenterat omfattande stödpaket riktade till näringslivet med omedelbar verkan, för att så långt möjligt mildra effekter för företag och deras medarbetare. Bidrag till regioner och kommuner för extra hälso- och sjukvårdskostnader för att förhindra smittspridning har aviserats. SKR (Sveriges kommuner och regioner) presenterade en uppdaterad lägesrapport 20 mars, med en prognosindikation på den kommunala skatteunderlaget 2020 på 1,5 procent, att jämföra med tidigare prognos på 2,4 procent. Någon motsvarande indikation för 2021 görs ej, givet den betydande osäkerheten.
Some descriptionDet går idag inte att göra några exakta prognoser om hur virussmittan kommer att påverka ekonomin i stort eller hur det kommer att påverka 
välfärdssektorns ekonomiska förutsättningar. Även om virusutbrottet skulle vara över innan sommaren, vilket verkar osäkert, kommer de ekonomiska konsekvenserna att ha en betydligt längre tidshorisont.
Situationen medför omfattande verksamhetsrisker. Inom äldreomsorgen är det av yttersta vikt att förhindra att viruset sprider sig till våra särskilda boende och hemtjänsten vilket 
ställer stora krav på personal och rutiner. Inom samtliga verksamhet finns risk för störningar på grund av personalbrist genom ökade sjukskrivningar och fokus ligger nu på att långsiktigt klara av att upprätthålla verksamhet med samhällsviktig funktion.

Övriga omvärldsrisker
Även om framtiden är mycket osäker presenterar vi de planeringsförutsättningar som gällde vid tiden före 
Coronavirusets spridning.

Some description

Finansiering av 
framtidens välfärd
Läget i konjunkturen förstärker de strukturella problem som Sveriges kommuner står inför med ökade demografiska behov. Den demografiska 
prognosen innebär en ökning av personer 0-19 år och personer över 65 år, vilken är större än ökningen av personer 20-64 år. Den förstärks vid en framskrivning över en 10-årsperiod. Fler äldre innebär stigande drifts- och investeringskostnader inom äldreomsorgen och fler barn kräver motsvarande ökade kostnader för förskola och utbildning. En lägre ökning av befolkningen i arbetsför ålder, 20-64 år, innebär problem då denna ålderskategori hög grad bidrar till kommunernas skatteunderlag.
I kombination med minskad tillväxttakt skapas rejäla utmaningar för kommuner i form av ökande gap mellan kostnader och intäkter. Det sätter press på att genomföra effektiviseringar.  Den förestående utmaningen är en av de större under den senaste 50-årsperioden för kommunsektorn.
En stark, men avmattande 
befolkningsökning
Värmdö kommuns befolkning fortsätter att växa men tillväxt takten har minskat. Under 2019 fick kommunen 603 nya invånare och den sista december hade Värmdö 45 000 invånare. Befolkningsprognoserna framåt har nu skruvats ned väsentligt vilket har en direkt påverkan på de prognostiserade skatteintäkterna. Huruvida denna avmattning kommer att hålla i sig är dock för tidigt att fastslå, men kommunens verksamheter behöver ta höjd för inte bara en långsiktig positiv befolkningsutveckling utan också perioder med svagare utveckling.
Andelen invånare i åldern 65 år och äldre har ökat i Värmdö, liksom i riket, de senaste åren och utgör nu 16,9 procent av befolkningen.Värmdö har fortsatt en något högre andel barn och unga under 18 år (25,6 procent). Värmdö drabbas alltså i allra högsta grad av samma demografiska tryck som resten av kommunsverige och kommer att behöva klara av allt större verksamhetsvolymer med resurser som ökar långsammare än volymerna utan att kvaliteten försämras.

Some description

 Some description

Some description

Sysselsättningen är god
Värmdö kommun har en fortsatt hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet. Ungefär 85,6 procent av Värmdös befolkning mellan 20–64 år förvärvsarbetar, vilket är högre än genomsnittet för stockholmsregionens kommuner (82 procent) och riket (79,5 procent). Andelen är oförändrad sedan 2016.
Cirka 14 600 pendlar från kommunen till arbeten i andra kommuner medan runt 8 300 personer både bor och arbetar i Värmdö kommun. Den största 
arbetsgivaren i Värmdö är kommunen, med cirka 3 500 anställda.Arbetslösheten är relativt oförändrad sedan 2016. Under 2019 låg arbetslösheten runt 3 procent. 
Arbetslösheten bland unga (16–24 år) har ökat från 1,6 procent till 1,9 procent.

Some description
Osäkerhet i förändring av 
statsbidrag
Vid sidan av skatteintäkter är statsbidrag en viktig del av kommunernas finansiering. De riktade statsbidragens andel har ökat jämfört med de generella under perioden 2012–2019. Statsbidragen är viktiga tillskott men former för hur de beslutas och fördelas skapar osäkerhet och oförutsägbarhet i flera avseenden samt försvårar nödvändiga anpassningar och effektiviseringar inom verksamheterna.

Miljö och klimat – ekologisk hållbarhet
Den största utmaningen i miljö- och klimatarbetet är att nå de lokala miljö
målen samtidigt som befolkningen växer och behovet av bostäder och infrastruktur ökar.
Växthusgaser ligger på samma nivå som i länet och utvecklingen går åt rätt håll. Transportsektorn står för 50 procent av växthusgasutsläppen i Stockholms län och i Värmdö kommun står utsläppen från transporter för 68 procent av kommunens utsläpp. För att nå klimatmålen 
behöver sektorns utsläpp minska med 70 procent till år 2030. Andra stora källor till utsläpp för Värmdö kommun är uppvärmning och bygg- och anläggningssektorn.Utmaningarna för att nå en hållbar och levande skärgård utan övergödning består i att hinna med och ha kapacitet för utbyggnad av vatten- och avloppsnät samt att de enskilda vatten- och avloppslösningar som finns i kommunen har en god kvalitet, som leder till att övergödningen minskar och miljökvalitetsnormerna för vatten nås. Det krävs även en god samverkan med andra aktörer som näringsliv, civilsamhälle och 
forskning.
Verksamhetsrisker
Kompetensförsörjning
Rekryteringsläget är mycket ansträngt bland offentliga arbetsgivare. Flera medarbetare  i välfärdsområdet behövs, bland annat för att kompensera för nära förestående pensionsavgångar. Många kommuner har svårt att hitta medarbetare med rätt 
kompetens. Efterfrågan på legitimerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger är större än utbudet. Det gäller även i Värmdö och framför allt för verksamheter som på grund av sitt geografiska läge har svårt att locka personal från andra delar av Stockholmsregionen.
Mot den bakgrunden är det viktigt att uppfattas som en god 
och attraktiv arbetsgivare. Det unika 
som Värmdö kommun har att erbjuda i jämförelse med andra 
privata och offentliga aktörer behöver framhävas. Verksamheterna behöver 
ett gott ledarskap på alla nivåer, innovationskraft samt en värdegrund och vision som alla medarbetare förstår och använder.

Samhällsutbyggnad
De senaste åren har medfört ett högt tillskott av nya bostäder, men även en relativt hög permanentning av fritidshus. De närmaste åren förväntas ett högt bostadsbyggande genom planläggning av nya områden. En stor utmaning är att utveckla arbetet med strategisk planering. Utveckling av kommunala processer och större samordning mellan samhällsplanering och övriga kommunala verksamheter krävs.
Det kommande verksamhetsåret är en stor utmaning att samordna VA-utbyggnad och detaljplaneläggning av kommunens PFO-områden (prioriterade förändringsområden) samordnas. Utbyggnad av vatten och avlopp skall föregås av detaljplaneläggning.

God ekonomisk hushållning
Att leva upp till lagen om god ekonomisk hushållning är en stor utmaning. Beslut om investeringar och andra satsningar ska göras med största möjliga effektivitet. För att ha råd att finansiera den framtida välfärden behöver resultatnivåerna successivt höjas och verksamheterna bedrivas så ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt som möjligt. Det är av största vikt att komma till rätta med underskott och ekonomiska obalanser som finns i några av våra verksamheter.  De stora gemensamma utmaningarna leder till att ekonomin behöver vägas mot verksamhet på kort sikt samtidigt som verksam-heternas behov på längre sikt måste finnas med i planeringen.

Finansiella risker
Låneskuld och likviditet
Policyn och övergripande riktlinjer för finansverksamheten som beslutades i juni 2019 omfattar hela Värmdö kommun och kommunens helägda bolag, Kommunhuset i Värmdö AB (KIVAB) samt dess helägda dotterbolag.
Beskrivningen av de finansiella riskerna är alltjämt i år begränsad till Värmdö kommun. Omfattningen av upplysningen måste kommande år inkludera hela koncernperspektivet vilket är ett fokusområden nästa år.Kommunens räntebärande skulder 
uppgick till 2 396 (2 101) mnkr per 31 december 2019. För att begränsa den så kallade refinansieringsrisken har kommunen i policyn preciserat att maximalt 40 procent av lånestocken får förfalla inom 12 månader. Av kommunens lån hos externa kreditinstitut per den 31 december 2019 har 25,9 procent ett förfallodatum inom ett år. Således ligger upplåningen i detta avseende med god marginal inom finanspolicyns riktlinjer. I portföljen har 40,5 procent en räntebindning på ett år eller kortare. Fördelningen fast – rörlig ränta är i linje med policyn, som anger att maximalt 50 procent av ränteförfallen får ligga inom 12 månader. Kommunens likviditet (kassa och bank) uppgick 2019-12-31 till 50,4 mnkr. Kopplat till koncernkontot finns en checkräkningskredit, på totalt 150 mnkr för Värmdö kommun (internbanken), som en likviditetsmässig 
säkerhetsmarginal.
Pensionsförpliktelser
Kommunkoncernen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 821,7 (798,6) mnkr fördelad på avsättning och ansvarsförbindelse. 
Samtliga pensionsmedel förvaltas för närvarande av KPA.  
Pensionsförpliktelsen för kommunen redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner intjänade för 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 491,4 (510,9) mnkr varav förtroendevaldas pensioner uppgår till 6,3 mnkr. Kommunen följer Rådet för kommunal redovisning, rekommendation 10, gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Effekten av en flytt av pensionsskulden skulle påverka soliditeten negativt. Viktigt att notera är dock att ansvarsförbindelsen nu nått sin maximala nivå. Likviditetseffekten uppstår vid själva utbetalningen varför valet av redovisningsmetod därmed påverkar kommunens resultat. Upplysningar om förpliktelsen finns även att läsa i not 21 och 25.
Prognosrisk
Skatteunderlagstillväxten har stor betydelse för kommunsektorns möjlig-
heter att få kostnader och intäkter att gå ihop. Möjligheterna till träffsäkra prognoser inom detta område är relativt begränsade. En analys visar att prognoser som görs i mars/april året innan i genomsnitt missar utfallets utveckling med 1 procentenhet. Förändrade förutsättningar betingar således åtgärder redan i ett 
tidigt skede för att budgeten ska kunna hållas. Regelbunden uppföljning och träffsäkra prognoser från verksamheterna är därför av största vikt.