En tillbakablick på 2019

– intervju med Värmdös kommunstyrelse
ordförande och kommundirektör

Some description   Some description
     
"Det är viktigt att kvalitén blir en tydligare ledstjärna för våra beslut. I slutändan är det leveransen för varje skattekrona som är det viktiga för värmdöborna och inte organisationsrelaterade förhållningssätt."


Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör

     Some description     "Värmdö är en kommun med många förväntansfulla medborgare. Det är bra. Det ger möjlighet att utveckla såväl kommun som organisation. Det ska vi ta tillvara på. Det förvaltningen gör är viktigt. På riktigt."

Kommundirektör Cecilia Lejon

 

Deshira, hur vill du kort sammanfatta 2019?
Vi stänger ett sista år för ett decennium men också ett första år på en ny mandatperiod med ett nytt politiskt samarbete. Det mest spännande är att en stor del av de politiska partiernas företrädare är också nya. Det är något som i grunden är uppfriskande bra och sunt för demokratin. Det händer något positivt med oss alla när nya bekantskaper knyts och befintliga rutiner omvärderas med nya ögon. Vi har satt igång många processer och omvärderat flera ställningstaganden vilket är bra för både saken och Värmdö kommuns ekonomi. Känslan nu efteråt är bättre än när jag var mitt i utmaningarna och ifrågasatte det mesta.

Cecilia, du är ny kommundirektör och har inte haft verkställighetsansvaret under 2019 
men ansvarar numera för dess redovisning. Vad kan du läsa av 2019 års sammanställning?
Att vi till stor del har en god förvaltning. För mig 
betyder det att vi har grunden för att klara av den 
omställning vi står inför. Vi behöver arbeta både med interna förvaltningsprocesser och med vårt externa agerande. Värmdö är en kommun med många förväntansfulla medborgare. Det är bra. Det ger möjlighet att utveckla såväl kommun som organisation. Det ska vi ta tillvara på. Det förvaltningen gör är 
viktigt. På riktigt.

Deshira, är det några beslut som du är 
särskilt glad över?
Många beslut har tagits i rätt riktning och desto fler återstår. Försäljningen av konstnärshusen gick till slut i lås. På mindre än ett år har vi kunnat se G-studion och Dekorhuset prydas av nytt tak, ny fasad och är nu i gång med invändiga renoveringar. Vi har kunnat inviga ett nytt trygghetsboende på Djurö, färdigställt det efterlänktade strandpromenaden i Strandvik,  markanvisat ett annat trygghetsboende vid Gustavsgården, antagit detaljplanen för Stavsnäs vinterhamn och antagit planprogram för Brunn, och satt igång planarbetet för Gustavsbergs centrum.

Cecilia, några särskilda tankar kring dessa 
punkter som nämns?
Med historian i ryggen och blicken framåt ser jag att vi behöver se över vår investeringsprocess för att säkra långsiktig hållbarhet. Förvaltningen behöver i högre grad sambereda både internt och gemensamt med våra bolag så att vi säkrar framdriften av de stora projekt vi är på väg in i. För mig är det en del i arbetet där vi ska gå ifrån att vara ett antal välfungerande ”jag” till ett optimerat ”vi”.

Deshira, har ett första år på ny mandatperiod inneburit stora förändringar i kommunens arbetssätt?
Ja, tillsammans med många nya företrädare har vi kunnat styra om till nya kurser. Inom skola och utbildning har viktiga ställningstaganden gjorts som exempelvis avvecklingen av pedagogisk omsorg i kommunens regi och ny modell för elevhälsan. Nytt arbetssätt med beroendevården inom socialnämnden har också tagits fram och likaså har kommunen upphört med vårdboendelösningar för ensamkommande ungdomar som inte har vårdbehov. Förflyttningen av försörjningsstöd till vuxen- och arbetslivsnämnden är också ett lyckosamt drag som vi kan se goda resultat för. Nya upphandlingsmetoder har avtalats för VA-utbyggnaden vilket förhoppningsvis ska effektivisera 
arbetet.

Cecilia, hur ser du på dessa förändrade 
processer. Räcker det utifrån ett förvaltningsperspektiv?  
Jag kan se att man politiskt i Värmdö har fattat ett antal stora organisatoriska beslut. Nu gäller det för oss som förvaltning att möta upp i detta och på riktigt förändra vårt agerande. Här har vi som tjänstepersoner ett stort ansvar. Vi ska leverera på de politiska målen och inom ramen för tilldelad 
ekonomi. Det kommer ställa stora krav på oss 
till ytterligare omställning. Vi behöver inte bara 
tänka nytt, vi ska även agera nytt. Och släppa 
gammalt.

Deshira, ni gör ett relativt stort överskott 
i verksamhetsberättelsen och samtidigt har ni flera nämnder som fortsätter göra underskott. Vill du kommentera det?
En av nämnderna har dessvärre fått utstå mycket medial uppmärksamhet på grund av enskilda enheters uppdagade brister. Jag pratar om Vård- och omsorgsnämnden som dessutom gjort ett ekonomiskt underskott. Jag vet att dess politiska ledning har lagt ofantligt mycket tid och energi på att komma tillrätta med både ekonomi och kvalitet, vilket de har haft mitt fulla stöd kring. Där tror jag att mer mod kommer att krävas framåt, inte bara från nämnden utan även från oss övriga förtroendevalda. Det är viktigt att vi vågar lyfta de enheter som inte håller måttet, både inom socialkontoret och vård- och omsorgskontoret. Det är viktigt att kvalitén blir en tydligare ledstjärna för våra beslut. I slutändan är det leveransen för varje skattekrona som är det viktiga för värmdöborna och inte organisationsrelaterade förhållningssätt.

Hur tänker du Cecilia kring verksamheter som inte når upp till förväntningarna?
Som chef i Värmdö kommun ska du hålla budget. 
Som ytterst ansvarig tjänsteperson ingår det i mitt ansvar att arbeta för långsiktiga och hållbara förutsättningar i en föränderlig omvärld. Ibland kan det ekonomiska resultatet på delarna se bra ut medan helheten inte går ihop. Kommunal verksamhet är komplex, vi behöver stärka upp ansvarstagande och ansvarsutkrävande i alla våra chefsled parallellt med att vi stimulerar innovation och nytt agerande.

Deshira, är det något du önskar skulle ha blivit gjort som inte har gjorts?
Kulturhuset är ett sorgebarn som jag önskar hade 
varit en löst ekvation. Vi har tillräckligt med kunskap för att inse att vi inte kan överblicka dess enorma kostnader vid en eventuell renovering. Samtidigt står byggnaden och förfaller i väntan på nya lösningar vilket jag hoppas att vi inleder det innevarande nya decenniet med.  

Deshira Flankör,
kommunstyrelsens ordförande

Cecilia Lejon
Kommundirektör