Kommunens kvalitet i korthet

Värmdö kommun deltar sedan 2010 i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), som genomförs av SKR och omfattar ca 260 kommuner. KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten beskriver kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med 
andra kommuner. KKiK är indelat i mätområdena:

• Barn och unga
• Stöd och omsorg
• Samhälle och miljö

Inom ramen för undersökningen redovisas utfallet för ett 40-tal nyckeltal uppdelat på de tre områdena. Vissa av nyckeltalen rapporteras in av kommunerna, medan andra inhämtas från statistikmyndigheter såsom Socialstyrelsen, SCB, Skolverket med flera.
Publiceringen av de olika mätområdena i KKiK sker vid olika tillfällen och för 2019 är ännu inte alla nyckeltal publicerade. Resultaten som redovisas baseras på de mått där kommunen har ett mätvärde. Kolumnen genomsnitt 2019 avser genomsnitt för samtliga deltagande kommuner. 
Utveckling jämför 2019 års utfall för Värmdö kommun med utfall vid tidigare mätningar.
Some description
Vinter vid Boda brygga. Foto: Birgitta Jansson.

Barn och unga
Inom mätområdet barn och unga avser de flesta nyckeltal kommunens utbildningsverksamhet, men det ingår även nyckeltal kopplade till barn och unga inom kultur- och fritidsområdet. För 2019 är resultaten för kultur och fritid ännu inte publicerade. Av de 15 nyckeltal som ingår av mätområdet redovisas resultat för sju av dessa för Värmdö. Generellt är Värmdö kommuns resultat goda. För fyra av nyckeltalen placerar sig Värmdö bland de 25 procent bästa av de deltagande kommunerna, för två ligger kommunen bland kommunerna placerade i mitten och Värmdö är bland de 25 procent sämsta kommunerna för ett av nyckeltalen.
Resultatet för elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i kommunala skolor har förbättrats, från 73 procent år 2018 till 78 år 2019. Både flickor och pojkar har förbättrat sina resultat, även om flickorna fortfarande klarat delproven bäst, 82 procent jämfört med 73 procent. Resultatet för elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik för kommunala skolor har försämrats något från föregående år, från 92,2 procent till 90,0. Resultatet är bättre för flickor, 92,2 procent än för pojkar, 88,3 procent. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor1, är i stort sett detsamma som föregående år, 89,5 procent. Flickor har en något lägre andel behöriga, 87,8 procent jämfört med pojkar, 90,9 procent. 
Resultatet för elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun2, är 91,6 vilket är en procentenhet lägre 2019 än 2018. Flickor och pojkar har här i stort sett samma resultat.Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år, kommunala skolor, är så gott som oförändrad jämfört med föregående år, 83,6 procent. För pojkar har andelen med examen inom fyra år försämrats med en procentenhet medan resultatet är oförändrat för flickor. Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun, är 77,9 procent vilket är en förbättring med två procentenheter jämfört med 2018. Pojkarna har förbättrat resultaten med nästan fyra procentenheter medan flickornas resultat är oförändrat.Sämst resultat i mätningen för 2019 har kommunen för andelen barn som får plats på förskolan på önskat placeringsdatum. Där har 
resultatet minskat från 51 procent till 40 procent.

Barn och unga

Värmdö
2019

 

Utveckling

Genomsnitt 2019

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

40

  Some description

59

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

78

 

Some description

 

74

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

90,0

 

Some description

87,8

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

89,5

 

 Some description

85,9

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

91,6

 

Some description

83,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

83,6

 

 Some description

62,5

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

77,9

 

Some description

70,5

Some description

Positiv trend

 

Some description

Oförändrat resultat

 

Some description

Negativ trend

   

Resultatet är inte jämförtbart

 
Stöd och omsorg
Mätområdet stöd och omsorg inkluderar nyckeltal som fokuserar på de medborgare som behöver service av specifika verksamheter utifrån särskilda behov. För Värmdö redovisas resultat för nio av de 14 nyckeltal som ingår i mätområdet. Värmdö kommuns resultat är bland de 25 procent bästa för två nyckeltal och bland de 25 procent sämsta för två. Resultatet för övriga fem nyckeltal ligger bland de 50 procenten i mitten.
För nyckeltalet brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation3 har kommunen ett resultat på 75 procent, vilket är en ökning från 2018 med sex procentenheter. Av männen uppger 81 procent att de har en förbättrad situation jämfört med 69 procent för kvinnorna. Resultatet har förbättrats från 2018 för både män och kvinnor. Väntetiden i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd var sex dagar 2019. Senast det 
rapporterades, 2016, var väntetiden 14 dagar. För nyckeltalet brukarbedömning gruppbostad LSS – brukaren trivs 
alltid hemma, har resultatet för kommunen gått ner från 90 till 88 procent. Värmdö ligger dock fortfarande över genomsnittet för deltagande kommuner vilket är 80 procent. Andelen män som trivdes hemma är 95 procent, medan motsvarande siffra för kvinnor har gått ner från 87 procent 2018 till 79 procent 2019.Resultatet för brukarbedömning daglig verksamhet LSS, brukaren får bestämma om saker som är viktiga, har ökat från 69 till 79 procent på ett år. Detta är sex procentenheter över genomsnittet för deltagande 
kommuner. Resultatet ökade med 11 procentenheter, till 82 procent, för nyckel
talet brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg och Värmdö har därmed gått från att vara bland de 25 procent sämsta kommunerna till att placera sig bland kommunerna i mitten. För kvinnorna är resultatet 84 procent jämfört med männens 79 procent. Kvinnornas bedömning har ökat med hela 15 procentenheter på ett år. Värmdö kommun är bland de 25 procent bästa kommunerna i 
undersökningen gällande kvalitetsaspekter för särskilt äldreboende med 76 procent. Detta nyckeltal 
redovisades inte 2018.Resultatet för brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg är 86 procent för 2019, vilket är ett något sämre resultat jämfört med föregående år, 88 procent, och innebär att Värmdö hamnar bland de 25 procent sämsta kommunerna. Män har generellt en positivare bedömning, 91 procent, jämfört med kvinnor, 84 procent, ett förhållande som var omvänt 2018. Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende har minskat med två dagar från 46 till 44 dagar. Kvinnor får i genomsnitt vänta 
48 dagar medan männen väntar 39 dagar. Medelväntetiden för samtliga deltagande kommuner är 67 dagar.Personalkontinuiteten är oförändrad jämfört med föregående år med 18 personer som en hemtjänsttagare i genomsnitt möter under 14 dagar. Ingen könsskillnad kan noteras. 
Genomsnittet bland de deltagande kommunerna är 16 personer. Värmdö 
ligger här bland de 25 procent sämsta kommunerna.

Stöd och omsorg

Värmdö 2019

 

Utveckling

Genomsnitt 2019

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)

75

 

Some description

76

Väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

6

 

 Some description

15

Brukarbedömning gruppbostad LSS – brukaren trivs alltid hemma, andel (%)

88

 

 Some description

80

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

79

 

Some description

73

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde (antal dagar)

44

 

 Some description

 67

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde (antal personer)

 18

 

 Some description

 16

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel av maxpoäng (%)

76

 

 Some description

51

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

82

 

 Some description

81

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

86

 

 Some description

90

Some description

Positiv trend

 

Some description

Oförändrat resultat

 

Some description

Negativ trend

   

Resultatet är inte jämförtbart

 
Samhälle och miljö
Inom mätområdet samhälle och miljö 
ingår nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen samt ett hållbart samhällsbyggande. Nyckeltalen består av kommunens egenrapporterade uppgifter, undersökningar av ett externt företag samt uppgifter från bland annat SCB. För Värmdö redovisas resultat för fem av de 13 nyckeltal som omfattas av mätområdet. Värmdö kommuns resultat är bland de 50 procent i mitten för tre nyckeltal och bland de 25 procent sämsta för två.
Tre av måtten, avseende service, bemötande och tillgänglighet per tele
fon och e-post utförs av ett externt företag. Företaget ringer, under en mätperiod om fem veckor, ca 100 
telefonsamtal och skickar 100 mail till kommunen med ett antal vanligt förekommande frågeställningar.Värmdö kommuns resultat för andel som får svar på e-post inom en dag försämrades med fem procentenheter till 94 procent men ligger ändå 10 procentenheter över genomsnittet för deltagande kommuner. Kommunens resultat gällande gott bemötande 
vid kontakt med kommunen har gått ner två procentenheter, till 89 procent sedan förra året. Kommunen har förbättrat sitt resultat gällande andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga med 21 procentenheter till 47 procent. Jämfört med genomsnittet för 
deltagande kommuner är Värmdös resultat ändå sex procentenheter sämre.Ett nytt mätområde för 2019 är delaktighetsindex, andel av maxpoäng. Värmdö kommun har här 51 procent medan genomsnittet för deltagande kommuner är 59 procent. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen gör det möjligt för medborgarna att delta i kommunens utveckling.Det sista nyckeltalet rör miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar och mäts av Miljöfordon Sverige. Enligt KKiK:s rapportering har Värmdö kommuns resultat försämrats från 42,4 till 12,4 procent på ett år, dvs. med 30 procentenheter. Förklaringen är att många bilar byttes ut under andra halvan av 2018 och under 2019. De bilar som byttes ut var miljöbilar enligt den gamla miljöbilsdefinitionen och de byttes ut mot bilar som inte klarar den nya miljöbonusbildefinitionen (gäller från 1 juli 2018).

Samhälle och miljö

Värmdö 2019

 

Utveckling

Genomsnitt 2019

Andel som får svar på e-post inom en dag (%)

94

 

Some description

84

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)

47

 

 Some description

53

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

89

  Some description

88

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

51

 

59

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt miljöfordon Sverige, andel (%)

12,4

  Some description

34,5

Some description

Positiv trend

 

Some description

Oförändrat resultat

 

Some description

Negativ trend

   

Resultatet är inte jämförtbart